Przygotowanie i wydawanie gorących... (archiwalna wersja informacji) - Aktualne zamówienia publiczne - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych na podstawie decyzji MGOPS w Rynie.

Szczegóły informacji

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych na podstawie decyzji MGOPS w Rynie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Termin składania ofert / wniosków: 2017-12-20 12:00:00

Treść:

Ryn, dnia 06.12.2017r.
 
 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
 
Adres zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                                       ul. Ratuszowa 2
                                       11-520 Ryn
 
1. Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty jest:
 Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych na podstawie decyzji MGOPS w Rynie.
 • Zakres usługi obejmuje przygotowanie i wydawanie posiłków dla około 30 osób, przez 5 dni w tygodniu.
 • Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, korzystających z posiłków może ulec zmianie.
 • Posiłki będą wydawane na wynos w naczyniach klientów,
 • Posiłki powinny być sporządzane z zachowaniem norm żywieniowych i sanitarnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w ustawy,
 • Posiłki powinny być sporządzane według następujących norm ilościowych:
- zupa co najmniej 500 ml
- dodatkowo do zupy kiełbasa 200g lub wkładka mięsna 200g
- chleb 150g
 • Posiłki powinny być urozmaicone  oraz posiadać wysoką wartość odżywczą.
 
2. Okres realizacji zamówienia:
 • od 01.01.2018r. do 31.05.2018r.
 • od 01.09.2018r. do 31.12.2018r.
                                                          
3. Opis sposobu obliczenia ceny:
 • Oferta musi zawierać ostateczną cenę jednostkową brutto.
 • Do ceny ofertowej należy dodać podatek od towarów i usług (VAT) obowiązujący na dzień składania oferty w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku zastosowania stawki obniżonej lub zwolnienia należy podać podstawę prawną.
4. Wymagania od wykonawców:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia
- Posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zmówienia
- Warunkiem niezbędnym jest, aby wykonawca posiadał punkt gastronomiczny na terenie miasta Ryn
 
5.  Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:
Ewa Modzelewska tel. 87 429 39 67
 
6.  Zawartość oferty:
Oferta musi zawierać:
 • Wypełniony formularz oferty (wg załączonego druku),
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
 • Propozycja przykładowego menu na tydzień.
 
7. Sposób składania oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznakowanej w następujący sposób: „Oferta na gorące posiłki, nie otwierać przed 28.12.2016r.”
 
8. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rynie,               ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 12, w terminie  do dnia 20.12.2017r. do godz. 1200.
 
9. Ocena ofert:
Informuję, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i oferta spełniać będzie wymogi określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.
 
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem wprowadzonym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 9/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniającym zarządzenie nr 53/08 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro netto.
 
                                                                                             
 
                                                                                  Zapraszam do składania ofert
                                                                                  KIEROWNIK MGOPS RYN
                                                                                     EWA MODZELEWSKA
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu