Opracowanie projektu przebudowy dróg... (archiwalna wersja informacji) - Rozstrzygnięte zamówienia publiczne - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn

Szczegóły informacji

Opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Ryn

Termin składania ofert / wniosków: 2017-11-30 15:00:00

Treść:

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Opracowanie projektu przebudowy dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn. 
 
Przebudowa dróg gminnych: Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn na odcinku o długości ok. 900 m z jezdnią o nawierzchni asfaltowo-bitumicznej, zjazdami, odwodnieniem oraz modernizacją oświetlenia ulicznego.
Zakres opracowania dotyczy działek ew. nr 56, 36, 77, 70 obręb nr 8 Orło (zakres przedstawiono na załączonej mapce poglądowej).
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
1) Programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy w/w dróg,
2) Koncepcji przebudowy dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn do uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie nawierzchni, poboczy, zjazdów, odprowadzenia wód opadowych oraz oświetlenia ulicznego,
3) dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn. 
 
2. Wykonawca uzyska lub wykona na własny koszt:
1) mapy do celów projektowych w wersji cyfrowej,
2) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wersja papierowa i elektroniczna) z mapami ewidencyjnymi w skali 1:5000, wykaz stron postepowania (wykaz działek i właścicieli) jeżeli zajdzie taka potrzeba,
3) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
4) decyzję pozwolenie wodno-prawne,
5) inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania dokumentacji i wykonania zadania.        
 
3. Wymagania dotyczące formy i zawartości dokumentacji:
1) projekt budowlano wykonawczy 5 egz.,
2) przedmiar robót 2 egz.,
3) kosztorys inwestorski 2 egz.,
4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 3 egz.,
5) raport oddziaływania na środowisko jeżeli w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej zostanie stwierdzona konieczność jego sporządzenia 3egz.,
6) wersja elektroniczna projektu 1egz. (na nośniku pamięci usb),
7) projekt tymczasowej organizacji ruchu i zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu 3 egz.,
8) prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę (jeżeli zachodzi taka potrzeba). 
 
4. Wymagania dotyczące Wykonawcy: Wykonawca powinien posiadać:
1) uprawnienia budowlane w branży drogowej,
2) aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
Kserokopie wyżej wymienionych dokumentów należy złożyć razem z ofertą. 
 
5. Termin składania ofert: do 30.11.2017 r. do godz. 15.00
6. Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2018 r.
7. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Ryn ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat)
8. Forma składania ofert: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Projekt przebudowy dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn”. 
 
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: Andrzej Żmijewski, 87 429 39 70, inwestycje@miastoryn.pl, fax 87 429 39 74.
 
Wybór oferty nastąpi w oparciu o oferowaną cenę, zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 95 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro netto.
 
Ryn, dnia 22.11.2017 r.
(-) Józef Karpiński
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu