ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie” z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Szczegóły informacji

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie” z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: Inny - poniżej 30.000,00 euro

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2017-08-10 09:18:00

Ogłoszono dnia: 2017-08-02 przez Andrzej Żmijewski

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu 
1. Zamawiający: Gmina Ryn z siedzibą, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn 
2. Tryb udzielenia zamówienia: postepowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn Nr 74 z dnia 26.06.2014r. w sprawie zasad dokonywania zakupu usług, dostaw i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ryn o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro. 
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie” z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
4. Wymagania dotyczące formy i zawartości dokumentacji:
a) dokumentacja winna być zatwierdzona decyzją o pozwoleniu na budowę i powinna zawierać:
- koncepcje zagospodarowania terenu 5 egz.,
- projekt budowlano- wykonawczy 5 egz. (wszystkie branże)
- przedmiar robót 2 egz.
- kosztorys inwestorski 2 egz.
- specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót 3 egz.
- wersja elektroniczna całego projektu 1 egz. (na nośniku pendrive 2 egz. obejmująca opracowania pkt 1-5 w pliku o rozszerzeniu pdf). 
5. Do obowiązków projektanta będzie należało:
a) uzyskanie mapy do celów projektowych,
b) wykonanie wszelkich ekspertyz technicznych, geologicznych i innych – jakie okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
c) wykonanie wszelkich niezbędnych ekspertyz konserwatorskich lub/ i archeologicznych jakie okażą się niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
d) uzyskanie wszelkich uzgodnień technicznych i pozwolenia na budowę,
e) uzyskanie decyzji środowiskowej i celu publicznego – jeśli okażą się niezbędne
f) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu,
g) przeniesienie praw autorskich i majątkowych od wykonanego projektu.
h) wykonanie bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,
i) przekazanie na rzecz Zamawiającego wszelkich praw autorskich osobistych i majątkowych do wykonanego projektu,
j) nieodpłatna pomoc Zamawiającemu w trakcie przetargu na roboty budowlane poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów związane z opracowanym projektem,
k) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji prac budowlanych. 
6. Zakres opracowania – w projekcie budowlanym i wykonawczym należy uwzględnić:
a) budowę/rewitalizację amfiteatru: scena z zadaszeniem, reżyserka z instalacją sterującą dźwiękiem i oświetleniem amfiteatru, widownia, zaplecze socjalne, oświetlenie, ogrodzenie terenu, zwiększenie mocy zasilania amfiteatru, rozwiązania w obiekcie dla osób niepełnosprawnych, sieci i instalacje wod.-kan.;
b) budowę parku linowego z wykorzystaniem naturalnej rzeźby terenu oraz oświetlenie terenu;
c) zagospodarowanie terenu na skatepark, plac zabaw, miejsca wypoczynku, budynek sanitarny, oświetlenie terenu, sieci i instalacje wod.-kan., miejsce odbioru śmieci;
d) dla całego zadania ciągi pieszo-jezdne, wjazdy (jeżeli okażą się konieczne), odwodnienie terenu oraz projekt nasadzeń zieleni.
Zamawiający nie posiada koniecznych warunków technicznych wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej.
Koncepcje rozwiązań projektowych konsultować z Zamawiającym. 
7. Krótki opis obiektu
Działka nr 388 – lokalizacja amfiteatru z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu, we wschodniej części ma być usytuowany park linowy z wykorzystaniem rzeźby i zasobów naturalnych terenu.Działka nr 386 – lokalizacja skateparku, placu zabaw i miejsca do wypoczynku.Teren na którym ma być zlokalizowana inwestycja, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
8. Termin wykonania zamówienia:
a) Koncepcja do 15.09.2017 r.,
b) Dokumentacja projektowo-wykonawcza (kpl.) do 30.11.2017 r.,
c) Decyzja pozwolenie na budowę do 31.01.2018 r. 
9. Warunki udziału w postepowaniu
1) Wykonawca musi udowodnić, że dysponuje lub w celu wykonania będzie dysponował następującymi osobami (zał. Nr 3):
a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnia praktykę w projektowaniu, którą udowodnić należy poprzez wykazanie wykonania co najmniej jednego z projektów budowlanych: amfiteatru, skateparku, parku linowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Osoba ta pełnić będzie funkcję głównego projektanta.
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 2 letnią praktykę w projektowaniu od czasu uzyskania uprawnień.
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadać co najmniej 2 letnią praktykę w projektowaniu od czasu uzyskania uprawnień.
d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadać co najmniej 2 letnią praktykę w projektowaniu od czasu uzyskania uprawnień.
2) Doświadczenie
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektów użyteczności publicznej typu amfiteatru, skateparku, parku linowego wraz z infrastrukturą towarzysząca (zał. Nr 4 + referencje). 
9. Wykluczenia z udziału w postepowaniu Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę który:
a) nie wykazał spełnienia warunków udziału w postepowaniu,
b) nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie w ostatnich trzech latach przed terminem składania ofert, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 
10. Dokumenty które należy przedłożyć Zamawiającemu (oferta powinna zawierać):
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz informacjami o ich uprawnieniach i doświadczeniu zawodowym (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
4) Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4 do ogłoszenia + referencje),
5) W przypadku ustanowienia pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność s oryginałem przez notariusza do złożenia oferty i podpisania umowy,
6) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (doświadczeniu i osobach) innych podmiotów. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, przedstawi Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby realizacji zamówienia (osoby te będą realizowały zamówienie). Zobowiązanie należy przedstawić Zamawiającemu w oryginale. 
11. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który będzie spełniał wszystkie warunki udziału w postepowaniu i nie będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postepowania, złoży ofertę  prawidłową pod kątem formalno-prawnym oraz zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia.
2) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana dostarczy Zamawiającemu:
a) potwierdzonych z zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia oraz, że należą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
b) dostarczenia umowy z Podwykonawcą – jeżeli Wykonawca będzie korzystał z pomocy Podwykonawcy,
c) dostarczenia umowy konsorcjum – jeśli w postepowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Nie dostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
3) Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
4) Niniejsze postepowanie zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych jest prowadzone bez zastosowania przepisów cytowanej ustawy.
5) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędnych do opracowania projektu uzgodnień, opinii, decyzji. 
12. Termin składania ofert: do 10 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00
13. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (sekretariat) w zamkniętej kopercie opisanej - Oferta na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie”.
14. Osoby do kontaktu: Aleksander Szczepański
– tel. 87/ 429-39-60 (70)
– fax. 87/ 429-39-74
– e-mail: inwestycje@miastoryn.pl
 
Ryn, dnia 02 sierpnia 2017 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu