ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki”

Szczegóły informacji

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Ryn

Termin składania ofert / wniosków: 2017-04-20 13:00:00

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu  
1. Zamawiający: Gmina Ryn z siedzibą, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn 
2. Tryb udzielenia zamówienia: postepowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn Nr 74 z dnia 26.06.2014r. w sprawie zasad dokonywania zakupu usług, dostaw i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ryn o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro.
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki”. 
4. Zakres robót budowlanych:
a/ budowa sali widowiskowej z instalacjami: wodno-kanalizacyjnymi, wentylacyjnymi, centralnego ogrzewania, instalacją pompy ciepła i kotłownią gazową
b/ zagospodarowanie terenu  
5. Informacja o budynku:
a/ powierzchnia zabudowy – 406,60 m2
b/ powierzchnia użytkowa – 468,50 m2 
6. Wymagania dotyczące Wykonawcy w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będądysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osoby:
1) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (inspektor prowadzący)
2) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (inspektor branżowy)
3) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
4) Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień budowlanych
5) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia należy przedstawić w załączniku nr 1 do ogłoszenia
6) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu:
a/ kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych osób skierowanych do realizacji zamówienia
b/ aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa 
7. W  zakresie wykazania doświadczenia zawodowego Wykonawca załączy do oferty:
1) referencje lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zrealizował należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto robót budowlanych nie mniej niż 1 000 000 złotych (jeden miliony złotych) -   brał udział jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru robót budowlanych dotyczących budowy lub  rozbudowy sal widowiskowych, hal sportowych lub budynków użyteczności publicznej 
8. Wykluczenia z udziału w postepowaniu
Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę który:
a/ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu
b/ nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie w ostatnich pięciu latach przed terminem składania ofert, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych 
9. Termin wykonania zamówienia – od podpisania umowy do 30 września  2018 r. 
10. Termin składania ofert: 20 kwietnia 2017 r. do godz. 13.00.
11. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn(sekretariat) w zamkniętej kopercie z podaniem ceny netto i brutto za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
12. Osoba do kontaktu: Andrzej Żmijewski, tel. 87/429-39-70.
 
Ryn, dnia 10.04.217 r.
(-) Józef Karpiński

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu