ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2018-04-25

Ogłoszono dnia: 2018-04-25 przez Joanna Halicka

Termin składania dokumentów: 2018-05-21 15:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2018

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
4. wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie  (preferowane kierunki: gospodarka nieruchomościami i pokrewne, planowanie przestrzenne, geodezja, administracja),
5. nieposzlakowana opinia,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w  stanowisku
b. Wymagania dodatkowe:
1.      Znajomość przepisów:
 
        -        ustawy o gospodarce nieruchomościami,
        -        ustawy o własności lokali,
        -        ustawy o prawo geodezyjne i kartograficzne,
        -        ustawy o samorządzie gminnym,
        -        kodeks postępowania administracyjnego.
 
2.      Odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność.
3.      Znajomość obsługi komputera w tym edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego.
4.      Prawo jazdy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z podziałami, rozgraniczaniami nieruchomości.
2. Obrót nieruchomościami komunalnymi.
3. Wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie i przekazywanie do korzystania nieruchomości komunalnych i lokali użytkowych pozostających  w gminnym zasobie nieruchomości.
4. Organizowanie przetargów  na nieruchomości komunalne.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
  • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
pomieszczenie biurowe znajduje się na piętrze – brak windy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny;
2.      Życiorys – curriculum vitae;
3.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
4.      Kserokopie świadectw pracy,
5.      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
6.      Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.      Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku ds. gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami  
8.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922; Dz. U. z 2018 poz. 138)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-21 15:00:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami  ” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w terminie do dnia 
21 maja 2018r. do godz. 1500.
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce, rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 %.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Halicka Data wytworzenia informacji: 2018-04-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Halicka Data wprowadzenia do BIP 2018-04-25 10:24:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-25 10:25:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 09:34:03
Artykuł był wyświetlony: 611 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn