ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 11/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2018-08-27

Ogłoszono dnia: 2018-08-27 przez Joanna Halicka

Termin składania dokumentów: 2018-09-27 14:00:00

Nr ogłoszenia: 11/2018

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. co najmniej pięcioletni staż pracy w instytucji kultury,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31. Ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 168 ze zmianami), korzystanie z pełni praw publicznych, brak toczącego się postępowania karnego,
 5. przedstawienie autorskiego programu działania i rozwoju RPEKiT w Rynie,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane wykształcenie w kierunku: kulturoznawstwo, bibliotekarstwo, animacja kultury,
 2. znajomość przepisów ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym oraz kodeks pracy,
 3. znajomość zagadnień  związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
 4. znajomość funkcjonowania instytucji kultury,
 5. doświadczenie w pracy związanej z działalnością kulturalną,
 6. komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, predyspozycje kierownicze i zdolności organizatorskie,
 7. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
 8. prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zarządzanie placówką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. prowadzenie całokształtu spraw kadrowo-płacowych pracowników placówki,
 3. odpowiedzialność za powierzony majątek,
 4. propagowanie rozwoju turystyki i rekreacji,
 5. rozpoznawanie,  rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
 6. współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami samorządowymi w zakresie upowszechniania kultury,
 7. tworzenie warunków rozwoju kultury i turystyki w Gminie Ryn,
 8. inicjowanie różnych form działalności celem pozyskiwania dodatkowych dochodów,
 9. współpraca z innymi instytucjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspokajaniu kulturalnych potrzeb mieszkańców,
 10. rozbudowywanie i unowocześnianie bazy materiałowo-technicznej służącej prowadzeniu działalności.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie, kwalifikacje,
 3. podpisane oświadczenia kandydata o: posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postepowanie karne, nieposzlakowanej opinii,
 4. udokumentowany i potwierdzony staż pracy- zaświadczenie lub kserokopia świadectw pracy,
 5. podpisane oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku dyrektora RPEKiT w Rynie,
 6. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu na stanowisko dyrektora RPEKiT w Rynie,
 7. podpisany autorski program działania i rozwoju RPEKiT w Rynie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-09-27 14:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.”, w terminie do 27 września 2018r. do godz. 14.00, w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn– sekretariat.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Ryn po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego z dniem ogłoszenia w BIP, przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: 10 październik 2018r.
Ostateczną decyzję o powołaniu kandydata na dyrektora RPEKiT w Rynie podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
Z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn pokój nr 101.
c. Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn– sekretariat.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Halicka Data wytworzenia informacji: 2018-08-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Halicka Data wprowadzenia do BIP 2018-08-27 08:57:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-27 08:57:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-09-17 11:19:54
Artykuł był wyświetlony: 148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu