ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 14:48:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 14:48:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 14:49:16
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 14:49:16
Artykuł był wyświetlony: 519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: BŚ.6220.8-1.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 11:45:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 03.04.2018 r.
Znak: BŚ.6220.8-1.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, 1566) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 oraz z 2018r. poz. 149).
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
zawiadamia
 
o wszczęciu, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w następujących lokalizacjach: 9+098 – 11+211 na działce nr 41 obręb 01 – Jeziorko; 13+340 – 13+ 960 na działce nr 129 obręb nr 17 Tros, gmina Ryn”
Jednocześnie informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku z prośbą o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postepowania i mogą zapoznać się z aktami ww. sprawy oraz składać wnioski i wnosić uwagi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 108) w godzinach 8.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz w miejscowościach gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 11:45:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 11:45:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 11:45:28
Artykuł był wyświetlony: 1076 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 10:18:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. działka gruntu o pow. 100m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/23,  położonej przy ul. Spacerowej w Rynie, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
      Cel dzierżawy – pod lokalizację pojemników na odpady komunalne. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,70zł/m² + 23% VAT.
      Okres dzierżawy – na okres 7 miesięcy.            
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 03 kwietnia 2018r. do 24 kwietnia 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. ”Konrada Wallenroda”.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
                                                                                               
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2018-04-03
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 10:18:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 10:21:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 10:21:00
Artykuł był wyświetlony: 952 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 10:20:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. działka gruntu o pow. 90m² , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 76/11, położona przy ul. Zielonej w Rynie /przed działką nr 76/13/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00048441/6.
          Cel dzierżawy – pod działalność gospodarczą. 
          Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 5,00zł/m² + 23% VAT.
                Okres dzierżawy – 3 lata.    
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 03 kwietnia 2018r. do 24 kwietnia 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2018-04-03

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 10:20:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 10:21:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 10:21:00
Artykuł był wyświetlony: 954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-28 13:03:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewoda
Warmińsko-Mazurski
Al. Marszałak Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
 
IGR-II.7820.1.13.2018
z dnia 26.03.2018 r.
OBWIESZCZENIE
 
  Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Mirosława Nicewicza, z dnia 16.02.2018 r. (uzupełniony w dniu 23.03.2018 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku od km ok. 19+500 do km ok. 21+300 w ramach zadania 2 „Opracowanie kompletnej dokumentacja projektowo- kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR”.
 
Inwestycja realizowana będzie na działkach:
1)      w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi krajowej nr 59:
-        jednostka ewidencyjna 280608_4 Ryn- miasto, obręb nr 0001 Miasto Ryn, działki nr: 353, 11/7, 11/4, 11/5, 11/11, 7, 2/2, 351;
-        jednostka ewidencyjna 280608_5 Ryn- gmina, obręb nr 0017 Tros, działki nr: 7, 217, 193/3, 193/2;
 
Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 330.
 
Z-up. Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
Zbigniew Pazerski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-03-28 13:03:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-28 13:05:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-28 13:05:11
Artykuł był wyświetlony: 1361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.01.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-28 07:56:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6733.01.2018
Ryn, 28.03.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 28.03.2018 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 310, 293, 280/7, 280/6, 280/3, 280/2, 280/1, 265/1, 263/1, 157 obręb 09 Prażmowo, gmina Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 128, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie            o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566).
 
 
Miejsce publikacji:
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Prażmowo – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-03-28 07:56:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-28 07:56:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-28 07:56:48
Artykuł był wyświetlony: 1399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyborze oferty dotyczącej ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia na realizację zadania festiwal kultury średniowiecza „Masuria”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-27 12:33:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, 26.03.2018 r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOTYCZĄCEJ OGŁOSZENIA
O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZADANIA: FESTIWAL KULTURY ŚREDNIOWIECZA „MASURIA”
 
 
 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Ryn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn    
ul. Ratuszowa 2,  11-520 Ryn
 
2. Przedmiot zamówienia.           
Zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kultury Średniowiecza „Masuria” w dniu 11.08.2018 r.
 
3. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru.
 
W wyniku wyboru ofert dotyczących zorganizowania i przeprowadzenia kolejnej edycji Festiwalu Kultury Średniowiecza „Masuria” wybrana została oferta spełniająca wymagania
i warunki przedstawione w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia:
 
 
PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE
KONSULTACJA I ORGANIZACJA IMPREZ HISTORYCZNYCH
„APIS” mgr Jacek Ordowski
ul. M. Drzymały 1
83 – 140 Gniew
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Kowalewska Data wytworzenia informacji: 2018-03-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Kowalewska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-27 12:33:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-27 12:33:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-27 13:00:56
Artykuł był wyświetlony: 1440 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu Miasta i Gminy Ryn za III kwartał 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-22 11:01:45

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Olszewska Data wytworzenia informacji: 2018-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Olszewska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 11:01:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 11:06:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-22 11:06:04
Artykuł był wyświetlony: 436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-22 08:08:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz
Miasta i Gminy Ryn
 Ryn, dnia 22.03.2018 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego działki o numerach geodezyjnych 282, 282/2, 283, 284, 285, 286, 294, 295, 301, 303/2, 277, 280, 281, 160 położonych w obrębie geodezyjnym Szymonka gm. Ryn
 
         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Rynie uchwały nr XLII/309/18 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę nr XXXV/253/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach geodezyjnych 282, 282/2, 283, 284, 285, 286, 294, 295, 301, 303/2, 277, 280, 281, 160 położonych w obrębie geodezyjnym Szymonka gm. Ryn. , której granice określa załącznik do w/w uchwały. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, 11-520 Ryn, ul. Ratuszowa 2, w terminie do dnia 13.04.2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Józef Karpiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 08:08:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 08:08:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-22 08:08:51
Artykuł był wyświetlony: 1471 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu