ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.06.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 13:44:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6733.06.2018
Ryn, 11.06.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 11.06.2018 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
wykonaniu przebudowy Kanału Szymońskiego, w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap IIB – przebudowa
i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka / Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego w km 40+34 – 42+70 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo
, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 1, 38, 38/2, 397 obręb 16 Szymonka, gmina Ryn oraz 262 obręb 4, gmina Miłki.
 
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 128, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566).
 
 
Miejsce publikacji:
1. Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Szymonka – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Gmina Miłki.
3. a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 13:44:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 13:44:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 13:44:34
Artykuł był wyświetlony: 1050 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 12:13:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  11.06.2018r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zm.)  zwołuję XLVI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na dzień 27 czerwca br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy
ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                  
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Wykonanie budżetu Gminy  za 2017 rok:
 1) wystąpienie Burmistrza MiG
 2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia, dyskusja
 3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ryn  za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
 4) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
 5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
 6) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
 7) podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
 8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  połączenia instytucji kultury.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie
11. Sprawy rożne.
12. Zamknięcie posiedzenia.                                                                                                                                               
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 12:13:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 12:13:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 12:13:36
Artykuł był wyświetlony: 1049 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 10:33:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 
1. działka gruntu o pow. 230m² , oznaczona jako nieruchomość o nr 176,   położona przy ul. M. Kopernika w Rynie , opisana w księdze  wieczystej nr OL1G/00016914/0.
    Cel dzierżawy – pod działalność gospodarczą. 
    Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 5,00zł/m² + 23% VAT.
     Okres dzierżawy – 3 lata.    
 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 11 czerwca 2018r. do 02 lipca 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
 Ryn, dnia 2018-06-11
                                                                                        
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 10:33:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 10:33:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 10:33:05
Artykuł był wyświetlony: 1036 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.07.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 10:33:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 05.06.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.07.2018
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia się, że na wniosek z dnia z dnia 01.06.2018 r. (data wpływu 04.06.2018 r.) złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowane przez PRYZMAT Jarosław Wysocki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oraz rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 114, 36/5, 36/7, 36/6, 36/1, 117, 35/1, 20, 21 obręb 13 Skop, gmina Ryn.
 
 
          Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
          Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 10:33:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 10:34:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 10:34:11
Artykuł był wyświetlony: 1416 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 07:50:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2018r.,  poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie  gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
  1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 17 o pow. 0,6099ha, położona w obrębie
wsi Mioduńskie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00038879/2. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Część działki stanowi wyrobisko po byłej żwirowni. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Działka w ewidencji gruntów opisana jest jako rolna i nieużytek.
     Cena nieruchomości wynosi 11.088,-zł.
 
- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
- Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie zbyta na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia  04 czerwca 2018r. do 25 czerwca 2018r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2018-06-04
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 07:50:46
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 07:51:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 07:51:02
Artykuł był wyświetlony: 1385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 09:45:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2018-06-04
                                                                       
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G A C H
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2018r., poz.121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r.,poz.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
 
1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. T. Kościuszki w Rynie, oznaczonej nr 160/21 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4,  przeznaczonej pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy śródmiejskiej. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami. Działka położona jest w obrębie historycznego układu  urbanistycznego, objętego ochroną konserwatorską.
     Cena wywoławcza wynosi 4.670,-zł /netto/, wadium 470,-zł,minimalne postąpienie 50,-zł.
 
2. działki niezabudowanej, położonej przy ul. T. Kościuszki w Rynie, oznaczonej nr 160/22 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4,  przeznaczonej pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy śródmiejskiej. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami. Działka położona jest w obrębie historycznego układu  urbanistycznego, objętego ochroną konserwatorską.
     Cena wywoławcza wynosi 4.670,-zł /netto/, wadium 470,-zł,minimalne postąpienie 50,-zł.
 
3. działki niezabudowanej, położonej przy ul. T. Kościuszki w Rynie, oznaczonej nr 160/23 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4,  przeznaczonej pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy śródmiejskiej. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami. Działka położona jest w obrębie historycznego układu  urbanistycznego, objętego ochroną konserwatorską.
     Cena wywoławcza wynosi 4.670,-zł /netto/, wadium 470,-zł,minimalne postąpienie 50,-zł.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg odbędzie się w dniu 09 lipca 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 05 lipca 2018 roku włącznie na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę, z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium  winno  znajdować się na rachunku Urzędu  w dniu 05 lipca 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7)  Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8)  Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9)  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102, e-mail:   , tel. 87 429-39-64.  
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-04 09:45:59
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-04 09:46:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-04 09:46:02
Artykuł był wyświetlony: 1317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.03.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 10:23:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 29.05.2018 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.03.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
         Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 03 kwietnia 2018 r. przez
 
Pana Wiesława Urbanowicza
prowadzącego działalność pn.
Usługi Inżynierskie „A-D DROGA”
Wiesław Urbanowicz
ul. E. Plater 15/5
16-400 Suwałki
działającego z pełnomocnictwa udzielonego mu przez
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
i zmienionego w dniu 21 września 2017 r. po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
  • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 25.04.2018 r., znak: WG.6123.144.2018)
  • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 18.04.2018 r., znak: BI.ZZI.3.521.349.2018.MW)
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 07.05.2018 r.)
  • Ministrem Środowiska (uzgodniono 30.04.2018 r.)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
przebudowie dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N wraz z budową oświetlenia, przebudową istniejącego przepustu oraz urządzeń odwadniających korpus drogi, przebudową sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz ze światłowodem i przebudową sieci telekomunikacyjnej kablowej
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 56, 36, 77, 70, 251, obręb 8 Orło, gmina Ryn
 
określając
...
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 10:23:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 10:25:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 10:25:29
Artykuł był wyświetlony: 747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.03.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 10:16:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 29.05.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.03.2018
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
       Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia, że w dniu 29.05.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N wraz z budową oświetlenia, przebudową istniejącego przepustu oraz urządzeń odwadniających korpus drogi, przebudową sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz ze światłowodem i przebudową sieci telekomunikacyjnej kablowej, zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnych 56, 36, 77, 70, 251 obręb 08 Orło, gmina Ryn.
 
 
 
       Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
       Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 10:16:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 10:17:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-29 10:17:03
Artykuł był wyświetlony: 1513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu