ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-20 13:10:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.  działka gruntu o pow. 18m2 /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00027277/2. Cel dzierżawy – garaż.
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/ m2 +23% VAT.
      Okres dzierżawy – 3 lata. 
2.  działka gruntu o pow. 347m2/ działka ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 31/19, położona przy ul. Szkolnej w  Rynie /za budynkiem nr 2/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. 
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2. Okres dzierżawy – 1 rok.
3.  działka gruntu o pow. 15m2 /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 22643. Cel dzierżawy – garaż. 
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/ m2 +23%VAT. Okres dzierżawy – 3 lata. 
4.   działka gruntu o pow. 20m2 /pod garażem blaszakiem/,  stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 76/9 /za  budynkiem nr 6/, położona przy ul. K. Wallenroda w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. Cel dzierżawy – garaż.
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23% podatku VAT.
      Okres dzierżawy – 3 lata.
5.   działka gruntu o pow. 20m2/działka ogrodowa/ ,stanowiącą część nieruchomości oznaczonej nr 76/9, położona przy ul. K. Wallenroda /za budynkiem nr 6/ w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. 
      Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,06zł/m2. Okres dzierżawy – 3 lata.    
6.  działka gruntu o pow. 15m2 /pod garażem blaszakiem/,  stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 31/29 /przy działce nr 33/, położona przy Pl. Wolności w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. Cel dzierżawy – garaż.
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23% podatku VAT.
      Okres dzierżawy – 3 lata.   
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 20 września 2017r. do 11 października 2017r. 
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2017-09-20
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-20 13:10:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-20 13:11:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-20 13:11:00
Artykuł był wyświetlony: 93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-18 12:32:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn 18.09.2017r.
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                                           
                          
                                                                                                                                 
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 27 września br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
9. Informacja o realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 66/13 i nr 66/14 we wsi Orło.
11. Sprawy rożne.
12. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                                                                
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                   
Jarosław Filipek

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 12:32:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 12:32:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-18 12:32:37
Artykuł był wyświetlony: 320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.2.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-18 12:25:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 08.09.2017 r.
Znak: B/Ś.6220.2.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
 
        Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.).
 
Zawiadamiam
 
że po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn  wydał w dniu 8 września 2017r. decyzję B/Ś.6220.2.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu drobiu, zlokalizowanego na działkach o numerach ewid. 400/7, 400/6, 400/3 w miejscowości Sterławki Wielkie, gmina Ryn”.
Z decyzją oraz zgromadzoną dokumentacją w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku można zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,     ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w godzinach 7.00-15.00 (informacja w pokoju nr 38),  w terminie 14   dni od dnia umieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości w której ma być realizowane w/w przedsięwzięcie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 12:25:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 12:25:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-18 12:25:30
Artykuł był wyświetlony: 151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.02.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-18 12:23:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 18.09.2017 r.
 
 
Znak: B/B.6733.02.2017
 
 
DECYZJA NR 02/2017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
         Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 14 lipca 2017 r. (data wpływu 20 lipca 2017 r.) przez
 
P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
działającą przez pełnomocnika
Panią Annę Warżałę
ul. Leśna 34B/4
81-549 Gdynia/
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (uzgodniono 24.08.2017 r.)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 17.08.2017 r., znak: MUW.DG.0702.G-252.2017)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 31.08.2017 r.)
 • Ministrem Środowiska (uzgodniono 25.08.2017 r.)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (wolnostojąca wieża wraz z antenami sektorowymi i radioliniami oraz urządzeniami sterującymi zlokalizowanymi u podstawy wieży)
 
przewidzianej do realizacji:
na części działki nr ewid. 71/2, obręb 13 Skop, w gminie Ryn
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 12:23:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 12:23:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-18 12:23:48
Artykuł był wyświetlony: 126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.02.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-18 12:13:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 18.09.2017 r.
Znak: B/B.6733.02.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
      Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 18.09.2017 r.  została wydana decyzja nr 02/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (wolnostojąca wieża wraz z antenami sektorowymi i radioliniami oraz urządzeniami sterującymi zlokalizowanymi u podstawy wieży) przewidzianego do realizacji na części działki o nr ewid. 71/2 obręb 13 Skop, gmina Ryn.
 
 
         Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 
         Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 12:13:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 12:13:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-18 12:13:11
Artykuł był wyświetlony: 328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/Ś.6220.2.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-11 08:48:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 08.09.2017 r.
Znak: B/Ś.6220.2.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
 
        Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.).
 
Zawiadamiam
 
że po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn  wydał w dniu 8 września 2017r. decyzję B/Ś.6220.2.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu drobiu, zlokalizowanego na działkach o numerach ewid. 400/7, 400/6, 400/3 w miejscowości Sterławki Wielkie, gmina Ryn”.
Z decyzją oraz zgromadzoną dokumentacją w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku można zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,     ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w godzinach 7.00-15.00 (informacja w pokoju nr 38),  w terminie 14   dni od dnia umieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości w której ma być realizowane w/w przedsięwzięcie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczpański Data wytworzenia informacji: 2017-09-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczpański Data wprowadzenia do BIP 2017-09-11 08:48:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-11 08:48:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-11 08:48:18
Artykuł był wyświetlony: 804 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PGKiM w Rynie sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko księgowej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-07 14:03:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

PGKiM w Rynie sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko księgowej.
CV proszę przesyłać na adres:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Büttner Data wytworzenia informacji: 2017-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Büttner Data wprowadzenia do BIP 2017-09-07 14:03:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-07 14:03:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-07 14:03:39
Artykuł był wyświetlony: 1019 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.05.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-07 09:00:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 07.09.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.05.2017
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04.09.2017 r. (data wpływu 05.09.2017 r.) Pełnomocnika Pana Mirosława Rutkowskiego Biuro Projektów Elektrycznych „EL-PRIMA”, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 312, 313, 314, 427, 91/2, 423 obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn.
 
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 30, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-09-07 09:00:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-07 09:01:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-07 09:01:06
Artykuł był wyświetlony: 1072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-06 08:23:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2015,782 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 1. działka rolna o pow.1,19ha / kl. gruntu R IIIb -0,27ha, RV-0,90ha, RVI -0,02ha/, oznaczona nr 160, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 2. działka rolna o pow.2,18ha / kl. gruntu R IVa -0,03ha, RIVb- 0,02ha, RV-1,81ha, RVI -0,08ha/, oznaczona nr 157/1, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 3. działka rolna o pow.0,30ha / kl. gruntu R IVa -0,17ha, RV-0,02ha, PsIV -0,11ha/, oznaczona nr 157/2, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 4. działka rolna o pow.3,18ha / kl. gruntu RIIIb- 0,25ha. R IVb -0,28ha, RV-2,57ha, N-0,08ha/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 386, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
 5. działka rolna o pow.0,49ha / kl. gruntu RIIIb- 0,44ha, N -0,05ha/, oznaczona nr 154/2, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00016915/7. Cel dzierżawy –rolny. Okres dzierżawy – 2 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,02zł/m2.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 06 września 2017r. do 27 września 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo maja dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-09-06                                                       
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 08:23:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 08:27:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 08:27:21
Artykuł był wyświetlony: 840 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-06 08:27:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 1. działka rolna o pow. 0,1005ha /kl. gruntu R IVb/, oznaczona nr 33/3, położona w obrębie wsi Orło, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 3 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego - 0,03zł/m2.
 2. działka rolna o pow.0,0905ha / kl. gruntu RIVb-0,0189ha, Ps IV- 0,0716ha/, oznaczona nr 264, położona w obrębie wsi Orło, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9.
       Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy- 3 lata. Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego – 0,03zł/m2.
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 06 września 2017r. do 27 września 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia
     /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-09-06                                                         
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 08:27:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 08:27:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 08:27:21
Artykuł był wyświetlony: 841 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu