ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-22 12:54:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  22.05.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                                           
                                                                                                       
                
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXXII Sesję Rady Miejskiej w Rynie
na 31 maja br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Przygotowanie Miasta i Gminy do sezonu letniego.
8. Projekt uchwały w sprawie   Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn na lata 2017– 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 – 2024 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn Gmina Ryn.
9. Projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Stara Rudówka.
10. Rozpatrzenie skargi: na działalność Burmistrza MiG i działalność Kierownika MGOPS.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.
                                        
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jarosław Filipek
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-05-22 12:54:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-22 12:54:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-22 12:54:56
Artykuł był wyświetlony: 279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-18 12:39:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2017-05-18
                                                                       
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G A C H
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust. 2, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
  1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. M. Kopernika w Rynie, oznaczonej nr 90/13 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 3.840,-zł /netto/, wadium 390,-zł,minimalne postąpienie 40,-zł.
  1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. M. Kopernika w Rynie, oznaczonej nr 90/14 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 3.840,-zł /netto/, wadium 390,-zł,minimalne postąpienie 40,-zł.
  1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. M. Kopernika w Rynie, oznaczonej nr 90/15 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 3.840,-zł /netto/, wadium 390,-zł,minimalne postąpienie 40,-zł.
  1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. M. Kopernika w Rynie, oznaczonej nr 90/16 o pow. 18m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 3.840,-zł /netto/, wadium 390,-zł,minimalne postąpienie 40,-zł.
Nieruchomości wymienione od pkt.1 do pkt.4 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określone są jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem lokalizacji zespołów garaży /4.MW/.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
IV przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 10.10.2016r., II przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 19.12.2016r., III przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 27.03.2017r.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 22 czerwca 2017 roku włącznie na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę, z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/.
Wadium wpłacone przelewem winno  znajdować się na rachunku Urzędu  w dniu 22 czerwca 2017r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7)  Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8)  Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9)  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. 87 429-39-64.  
 
Burmistrz
inż. Józef Karpiński
 
 
 
 
 
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-05-18 12:39:46
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-18 12:40:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-18 12:41:39
Artykuł był wyświetlony: 437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zmianie nazw ulic

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-17 13:17:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że uchwałami Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2017r. w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744) zostały wprowadzone zmiany nazw ulic:

Hanki Sawickiej - na Szkolną
XX-lecia - na Portową
oraz Świerczewskiego - na Ratuszową.

Uchwały Rady ukazały się w Dzienniku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 21 kwietnia br. i weszły w życie (po 14 dniach od dnia publikacji ) tj. 6 maja 2017r.

W związku z powyższym przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zgodnie z art. 47b. 1 i 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zmianami) mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
 
Na tabliczce, o której mowa, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-17 13:17:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-17 13:18:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-17 13:18:30
Artykuł był wyświetlony: 600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-15 10:02:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U.2016.2147/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. działka rolna o pow. 3,96ha /kl. gruntu RIVa -0,03ha, RIVb-1,12ha, RV-2,81ha/, oznaczona nr 190/5, położona w obrębie Ryn-wieś, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00035459/1.
Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 3 lata.
Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego - 0,02zł/m2.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 15 maja 2017r. do 05 czerwca 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo przysługuje dotychczasowemu dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-05-15
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
                                            

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-05-15 10:02:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-15 10:02:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 10:02:18
Artykuł był wyświetlony: 649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-15 10:00:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U.2016.2147/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 
1.  działka gruntu o pow. 76m²/ za budynkiem nr 2/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 64/8,  położona przy ul. A. Nowickiego w Rynie , opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.  
    Cel dzierżawy – ogródek/ drobne uprawy rolne/. 
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
2. działka gruntu o pow. 264m²/ za budynkiem nr 3/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 72/72,  położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3. 
    Cel dzierżawy – ogródek/ drobne uprawy rolne/. 
    Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.  
3. działka gruntu o pow. 258m² /kl. ŁIV/ , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 181/19,  położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. 
    Cel dzierżawy – ogródek/ drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.  
4. działka gruntu o pow. 18m² /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Ratuszowej  w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00027277/2.
    Cel dzierżawy – pod garażem. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/ m² +23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
5. działka gruntu o pow. 130m² , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 172/6, położona na tyłach ul. T. Kościuszki w Rynie /za bankiem/, opisana w księdze  wieczystej nr OL1G/00016916/4. 
    Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego  rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy –3 lata.  
6. działka gruntu o pow. 18m² /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie / za budynkiem nr 12/, opisana w księdze   wieczystej nr 22643. Cel dzierżawy – pod garażem. 
   Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/ m² +23%VAT.  Okres dzierżawy – 3 lata.
7. działka gruntu o pow. 250m2 /kl. RV/, stanowiąca część  nieruchomości oznaczonej nr 188/10, położona na tyłach ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Jaśminowej, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1/. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. 
    Wysokość czynszu dzierżawnego  rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy –3 lata.  
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 15 maja 2017r. do 05 czerwca 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy i właściciele garaży.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia  /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2017-05-15 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-05-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-05-15 10:00:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-15 10:00:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 10:00:20
Artykuł był wyświetlony: 649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-08 10:12:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016.2147/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. działka  o pow. 40m2, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 424/4, położona w Sterławkach Wielkich  /za budynkiem mieszkalnym nr 14/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023184/5.
          Cel dzierżawy – ogródek  /drobne uprawy rolne/. Okres dzierżawy – 3 lata.
          Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,03zł/m².
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08 maja 2017r. do 29 maja 2017r.
2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-05-08 
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-05-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-05-08 10:12:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-08 13:24:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-08 13:24:47
Artykuł był wyświetlony: 1038 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu Miasta i Gminy Ryn za I kwartał 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-26 14:44:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Olszewska Data wytworzenia informacji: 2017-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Olszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-26 14:44:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-26 14:47:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-26 14:47:40
Artykuł był wyświetlony: 740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu