ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-16 11:25:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016, poz.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.  działka gruntu o łącznej  pow. 36m2 /pod 2 garażami – po 18m2/, stanowiąca część nnieruchomości oznaczonej nr 209/53,  położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2.
           Cel dzierżawy – garaże „blaszaki”.  
           Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23%VAT.
           Okres dzierżawy –3 lata.  
          2.   działka gruntu o łącznej pow. 414m² /3 działki o pow. 284m2, 50m2, 80m2/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 64/8,  położona przy ul. Lipowej /za budynkiem nr 6/ w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
           Cel dzierżawy – ogródki /drobne uprawy rolne/. 
           Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2.
           Okres dzierżawy – 3 lata.
          3.   działka gruntu o pow. 85m2, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 188/28, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie / za budynkiem nr 45A, przed działkami nr 236 i 237/, opisana w księdze wieczystej nr 25228.
          Cel dzierżawy – ogródek / drobne uprawy rolne/. 
          Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2.
          Okres dzierżawy – 3 lata.                 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 sierpnia 2017r. do 06 września 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 2017-08-16
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-08-16 11:25:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-16 11:26:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-16 11:26:05
Artykuł był wyświetlony: 154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.03.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-15 11:49:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 14.08.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.03.2017
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
 
        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 08.08.2017 r. (data wpływu 11.08.2017 r.) Pełnomocnika Jakuba Słoneckiego, działającego w imieniu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej i prowadzącej do niej ścieżki rowerowej, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 241, obręb 0008 - Orło, gmina Ryn.
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 30, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-08-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-08-15 11:49:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-15 11:49:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-15 11:49:54
Artykuł był wyświetlony: 216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6730.38.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-08 14:51:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 08.08.2017 r.
 
Znak: B/B.6730.38.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
         Zgodnie z art. 53 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 08.08.2017 r.  została wydana na rzecz „RyńskiDwór-Rol” Sp. z o.o.  decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej płyty obornikowej oraz budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 39,9 DJP, budowie trzech silosów na paszę o pojemności do 100 ton każdy oraz utwardzeniu terenu,  przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 2/73, obręb Ławki, gmina Ryn.
 
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr  30  w godzinach pracy Urzędu.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-08-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-08-08 14:51:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 14:52:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-08 14:52:12
Artykuł był wyświetlony: 631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu Miasta i Gminy Ryn za II kwartał 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-07 15:13:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Olszewska Data wytworzenia informacji: 2017-08-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Olszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-07 15:13:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-07 15:14:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-07 15:14:50
Artykuł był wyświetlony: 314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-31 13:51:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  / jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 350/4 o pow.0,0400ha , położona w obrębie wsi Wejdyki gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00023179/7.
   Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie istniejącej  zabudowy letniskowej i jest drogą gruntową dojazdową. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
   Cena nieruchomości wynosi 9.788,-zł.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art.34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych nr 350/1, 350/9, 350/20, 350/16, 350/17, 350/18, 350/11, 350/12, 350/13, 350/14, 350/15, 350/8 i 350/9.
 • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia  31 lipca 2017r. do 21 sierpnia 2017r.
 • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale  ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2017-07-31
 
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-07-31 13:51:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-31 14:00:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-31 14:00:07
Artykuł był wyświetlony: 998 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-31 13:54:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. działka rolna o pow. 1,41ha /kl. gruntu RIVb-0,33ha, RV-0,35ha,ŁIV-0,32ha, Ps-IV-0,22ha, PsV-0,17ha, N-0,02ha/, oznaczona nr 99/4, położona w Sterławkach Wielkich,
opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00034534/4.
Cel dzierżawy – rolny. Okres dzierżawy – 3 lata.
Wysokość dzierżawnego czynszu rocznego - 0,02zł/m2.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 31 lipca 2017r. do 21 sierpnia 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 2017-07-31
Burmistrz
inż. Józef Karpiński
 
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-07-31 13:54:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-31 14:00:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-31 14:00:07
Artykuł był wyświetlony: 999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-31 13:59:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami/  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 
1. działka niezabudowana oznaczona nr 383/1 o pow. 0,0160ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00037255/5. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni urządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 9.750,-zł.
 
2. działka niezabudowana oznaczona nr 383/2 o pow. 0,0231ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00037255/5. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni urządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 14.280,-zł.
 
3. działka niezabudowana oznaczona nr 383/3 o pow. 0,0253ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00037255/5. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni urządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 15.585,-zł.
 
4. działka niezabudowana oznaczona nr 383/4 o pow. 0,0270ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00037255/5. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni nieurządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 16.525,-zł.
 
5. działka niezabudowana oznaczona nr 185/8 o pow. 0,0195ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00035538/9. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni urządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 13.170,-zł.
 
6. działka niezabudowana oznaczona nr 185/9 o pow. 0,0142ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00035538/9. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni urządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 9.800,-zł.
 
7. działka niezabudowana oznaczona nr 185/10 o pow. 0,0181ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00035538/9. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni urządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 12.400,-zł.
 
8. działka niezabudowana oznaczona nr 185/11 o pow. 0,0271ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00035538/9. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy letniskowej i zieleni urządzonej nad jeziorem Ryńskim. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako grunt rolny. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 18.350,-zł.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działki zbywane są na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych nr 350/17, 350/18, 350/8 i 350/9.
 • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 31 lipca 2017r. do 21 sierpnia 2017r.
 • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 2017-07-31
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-07-31 13:59:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-31 14:00:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-31 14:00:07
Artykuł był wyświetlony: 1000 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy za 2016r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-31 13:36:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Sławecka Data wytworzenia informacji: 2017-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Sławecka Data wprowadzenia do BIP 2017-07-31 13:36:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-31 13:37:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-31 13:37:15
Artykuł był wyświetlony: 520 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6730.38.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-24 13:51:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6730.38.2017
Ryn, 24.07.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
 
            Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1  i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 24.07.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy:
dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej płyty obornikowej oraz budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 39,9 DJP, budowie trzech silosów na paszę o pojemności do 100 ton każdy oraz utwardzeniu terenu na działce nr ewid. 2/73, obręb 6 Ławki w gminie Ryn.
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok. nr 30, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-07-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-07-24 13:51:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-24 13:51:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-24 13:51:40
Artykuł był wyświetlony: 1511 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-17 13:10:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

SZANOWNI PAŃSTWO

Powiat Giżycki od 1 stycznia 2016 roku rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna.
 
Pomoc udzielana jest:
w Giżycku w Rynie w Wydminach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Giżycku
ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki)
 
Porad udzielają: adwokaci
oraz radcowie prawni.
Urząd Miasta i Gminy
w Rynie
ul. Świerczewskiego 2
Punkt prowadzi:
Fundacja TOGATUS PRO BONO 
z siedzibą
w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1
Porad udzielają: radca prawny, mgr prawa.
Urząd Gminy
w Wydminach
ul. Plac Rynek 1/1
Punkt prowadzi:
Fundacja TOGATUS PRO BONO 
z siedzibą
w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1
Porad udzielają: radca prawny, mgr prawa.
DNI I GODZINY OTWARCIA: DNI I GODZINY OTWARCIA: DNI I GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
11:30 - 15:30
09:00 - 13:00
Wtorek
Czwartek
Piątek
09:00 - 13:00
09:00 - 13:00
09:00 - 13:00
Poniedziałek
Środa
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
 
Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy uprawnionych mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
Uprawnieni Mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami zamieszczonymi w załączniku, na dole strony.
grafika - pomoc prawna podstawowe informacje
 
Kto jest osobą uprawnioną
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (osoba uprawniona):
 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży (uzyska informacje w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności dotyczące praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).
Jaki dokument należy przedłożyć
 
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej posiada osoba uprawnionaktóra:
 1. przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. przedłoży ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. przedłoży zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. przedłoży dokument stwierdzający tożsamość;
 6. złoży oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności w zakresie klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej, awarii technicznej (…);
 7. przedłoży dokument potwierdzający ciążę.
Jakie należy złożyć oświadczenie

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej (dotyczy tylko osób korzystających z pomocy społecznej).
Osoba uprawniona, wymagająca niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego składa pisemne oświadczenie, że jest ona uprawniona do jej uzyskania i z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić w/w dokumentów (pkt 1-5).
 
Jaką można uzyskać poradę

Osoba uprawniona może uzyskać następującą pomoc prawną:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-17 13:10:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-24 11:21:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-24 11:21:59
Artykuł był wyświetlony: 662 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu