ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Decyzja B/B.6733.06.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 10:19:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 21.11.2017 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.06.2017
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
      Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 29 września 2017 r. przez
 
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
działającą przez pełnomocnika
Pana Józefa Błudnickiego
prowadzącego działalność pn.
Józef Błudnicki „ELEKTRO-SERVICE”
Gajewo ul. Leśna 21
11-500 Giżycko
 
i zmienionego w dniu 21 września 2017 r. po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 18.10.2017 r., znak: WG.6123.288.2017)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 17.10.2017 r., znak: MUW.DG.0702.G-330.2017)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 03.11.2017 r.)
 • Zarządem Dróg Powiatowych (postanowienie z dnia 17.10.2017 r., znak: ZU.4341.97.2017),
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej nN 0,4 kV
 
przewidzianej do realizacji:
na działce nr ewid. 83/36, obręb 11 Rybical, gmina Ryn
 
określając
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-11-21 10:19:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 10:20:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 10:20:53
Artykuł był wyświetlony: 156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.06.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 09:59:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 21.11.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.06.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 21.11.2017 r.  została wydana decyzja nr 06/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV, zlokalizowanej na działce nr ewid. 83/36, obręb 11 Rybical, gmina Ryn.
 
 
 
       Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 
       Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-11-21 09:59:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 10:05:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 10:05:57
Artykuł był wyświetlony: 299 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 10:05:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  20.11.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
             
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 )  zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na
29 listopada br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Informacja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego   na terenie Miasta i Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 21/13 przy ul. Partyzantów w Rynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 141/4 w Rybicalu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 376/3 w Wejdykach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Rynie nazwy: ulica Przed Lasem.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn.                                                                  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
16. Podjęcie uchwały w sprawie założenia nowego cmentarza komunalnego w Rynie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Ryn.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
19. Zajęcie stanowiska w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2017.
20. Sprawy rożne.
21. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                                                               
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-11-21 10:05:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 10:05:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 10:05:57
Artykuł był wyświetlony: 293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja KW sposób zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do MKW w Rynie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-17 12:38:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE
 
z dnia 15 listopada 2017 r.
 
 
Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 185), podaje się do publicznej wiadomości informację o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie, zarządzonych na dzień 11 lutego 2018 r.
 
1. Prawo zgłaszania kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie mają komitety wyborcze, utworzone dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie, których zawiadomienie o utworzeniu zostało przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie.
2. Zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie do dnia 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn (gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, II piętro, pok. 255) w godzinach urzędowania, tj.
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
3. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 2, mogą być złożone Komisarzowi Wyborczemu przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby (na podstawie pisemnego upoważnienia, bądź jego uwierzytelnionej kopii) lub w inny sposób doręczone Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie (np. pocztą).
W razie wysłania pocztą, o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).
4. Zasady zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz tryb powoływania komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. poz. 783), zmieniona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania (…) (M. P. poz. 1007).
 
Akty prawne dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – http://pkw.gov.pl/, natomiast wzór zgłoszenia - w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn oraz w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, a także na podstronie internetowej Komisarza Wyborczego w Olsztynie – http://olsztyn.kbw.gov.pl/.
 
Komisarz Wyborczy
w Olsztynie
(-) Rafał Malarski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-17 12:38:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-17 12:41:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-20 13:59:04
Artykuł był wyświetlony: 239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat KW miejsce i czas przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-17 12:31:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE
 
z dnia 15 listopada 2017 r.
 
 
       Na podstawie § 8 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 185), podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych:
 
       Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski zarządzeniem nr 305 z dnia 14 listopada 2017 r. zarządził na dzień 11 lutego 2018 r. wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rynie.
 
       Zawiadomienia komitetów wyborczych, które zamierzają uczestniczyć w ww. wyborach, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie.
 
Miejsce przyjmowania zgłoszeń:
Siedziba Komisarza Wyborczego w Olsztynie -
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie
Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
(gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, II piętro, pok. 255)
tel. 89 523 23 48.
 
Czas przyjmowania zgłoszeń:
Zawiadomienia przyjmowane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. w godz. 7:30 – 15:30.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 4 grudnia 2017 r. o godzinie 15:30.
(w razie wysłania dokumentów pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarza Wyborczego w Olsztynie).
 
Powyższy termin, zgodnie z kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do powołanego zarządzenia upływa w niedzielę, tj. 3 grudnia 2017 r., jednakże uległ on przedłużeniu zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15, poz. 1089).
      Zasady tworzenia komitetów wyborczych określone są w Kodeksie wyborczym. Treść Kodeksu i innych dokumentów dostępna jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – http://pkw.gov.pl/. Natomiast wzory dokumentów dotyczące tworzenia komitetów wyborczych - w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn oraz w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, a także na podstronie internetowej Komisarza Wyborczego w Olsztynie – http://olsztyn.kbw.gov.pl/.
 
Komisarz Wyborczy
w Olsztynie
(-) Rafał Malarski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-17 12:31:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-17 12:35:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-17 12:41:27
Artykuł był wyświetlony: 239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 305 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-17 12:25:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 305
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 14 listopada 2017 r.
 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-17 12:25:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-17 12:26:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-17 12:26:56
Artykuł był wyświetlony: 238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryn w 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 10:31:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE
 
Gmina Ryn informuje, że zakończono realizację inwestycji pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryn w 2017r.”
Inwestycja została dofinansowana na podstawie umowy  zawartej w dniu 12.06.2017r. nr 00178/`17/06085/OZ-LZ/D
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie w kwocie 15 059,22zł
 
          W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 40 409 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest.
Wysokość dofinansowania wyniosła 85% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym:
 
- z NFOŚiGW (50%)
z WFOŚiGW w Olsztynie (35%)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 10:31:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 10:31:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 10:31:35
Artykuł był wyświetlony: 822 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.05.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-08 10:30:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 08.11.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.05.2017
 
 
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
                                                                                 
        Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 września 2017 r. złożonego przez:
 
PGE Dystrybucja S.A
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
działającą przez pełnomocnika Pana Mirosława Rutkowskiego
 
po dokonaniu uzgodnień:
 • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 10.10.2017 r., znak: WG.6123.276.2013)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 10.10.2017 r., znak: MUW.DG.0702.G-321.2017)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 25.10.2017 r.)
 • Ministrem Środowiska  (uzgodniono 19.10.2017 r.)
 • Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie (postanowienie z dnia 09.10.2017 r., znak: ZDW.TD/5330/509-2/2017)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym
 
przewidzianej do realizacji:
na terenie działek nr ewid. 312, 313, 314, 427, 91/2, 423 położonej w obrębie Szymonka w gminie Ryn
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-11-08 10:30:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-08 14:01:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-08 14:01:23
Artykuł był wyświetlony: 554 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.05.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-08 10:20:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 08.11.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.05.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 08.11.2017 r.  została wydana decyzja nr 05/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 312, 313, 314, 427, 91/2, 423, obręb 16 Szymonka, gmina Ryn.
 
 
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-11-08 10:20:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-08 10:20:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-08 10:20:59
Artykuł był wyświetlony: 1113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 08:37:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2017-11-07
                                                                          
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
     Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  między ulicami A. Nowickiego i Lipową w Rynie, oznaczonej nr
62/11 o pow.3927m², opisanej w KW nr OL1G/00016917/1. Działka w części porośnięta jest drzewami. Działka od strony ulicy A. Nowickiego znajduje się w dużym obniżeniu. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod  zabudowę mieszkaniową i usługi podstawowe /3.MN(U)a/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.  
Cena wywoławcza wynosi 101.792,-zł /netto/, wadium 10.200,-zł, minimalne postąpienie 1.020,-zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 1130 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 07 grudnia 2017 roku na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 07 grudnia 2017r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. 87 429-39-64, e-mail:
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 08:37:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 08:41:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 08:41:04
Artykuł był wyświetlony: 1119 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu