ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-18 09:43:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert
 
W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), ogłaszam nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą reprezentować sektor pozarządowy w komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie:
 
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
1. Termin składania zgłoszeń – 05 lutego 2018r. do godz. 15.00
 
2. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.
 
3. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.), biorących udział w konkursie;
3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);
4) mają doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. , poz. 922).
 
4. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, bądź drogą elektroniczną na adres mailowy:  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
5. Spośród zgłoszonych kandydatów, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wybiera co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji.
 
6. Po zakończeniu naboru, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn powołuje Komisję Konkursową w składzie:

- dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Ryn;
- dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie;
 
7. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

-  żadna organizacja nie wskaże osób do komisji konkursowej lub
-  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach tej komisji, lub
-  wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu ze względu na złożenie oferty przez organizację, która wskazała osobę lub podlegają wykluczeniu ze względu na przepisy KPA.
 
8. Skład Komisji konkursowej zamieszczony zostanie, w biuletynie informacji publicznej ( www.bip.miastoryn.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 
9. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
Ryn dnia 16.01.2018r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
inż. Józef Karpiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Wiesława Wachowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesława Wachowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-18 09:43:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 09:44:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-18 09:44:33
Artykuł był wyświetlony: 157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie z dnia 16 stycznia 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-17 08:23:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie
z dnia 16 stycznia 2018r.
 
o numerach nadanych listom kandydatów zarejestrowanych
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie
 zarządzonych na dzień 11 lutego 2018r.
 
 
 
Na podstawie art. 410 ust. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2017r. poz.15 i 1089) Miejska Komisja Wyborcza w Rynie podaje informację o numerach list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie  zarządzonych na dzień 11 lutego 2018r :
 
 
Nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców DLA DOBRA GMINY RYN
Nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców ŁAWKI 2018
Nr 3 Komitet Wyborczy Wyborców ŁAWKI DLA ROZWOJU
 
 
 
 
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
 
(-) Andrzej Żmijewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Żmijewski Data wytworzenia informacji: 2018-01-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Żmijewski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-17 08:23:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-17 08:23:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 08:23:30
Artykuł był wyświetlony: 106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 11 stycznia 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-15 15:49:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia  11 stycznia 2018r.
 
          Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a §1 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz.15 ze zmianami), uchwały Nr XXXVII/293/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej poniżej podaję do publicznej wiadomości :
 
 
informację o numerze, granicach obwodu głosowania i siedzibie obwodowej komisji wyborczej
 
 
 
Nr obwodu głosow.
Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Uwagi
1
2
3
4
5
Sołectwa:  Ławki,
Urząd Miasta i Gminy Ryn - parter
11-520 Ryn, ul. Ratuszowa 2
 
      
 
 
 

 - obwód oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców   niepełnosprawnych.        
 -  obwód  wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.
 
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046  ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia  2 lutego 2018r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 21 stycznia 2018 r
 
 
 
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
 
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie ul. Świerczewskiego, nr 2, pokój nr 25 albo pod nr telefonów: 87-4293960 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: .
 
 
Lokal wyborczy będzie otwarty w dniu głosowania – 11 lutego 2018 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
 
 
 
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” dowód osobisty.
 
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-15 15:49:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 15:53:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 15:53:18
Artykuł był wyświetlony: 160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-15 09:05:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.  działka gruntu o pow. 36m² /po 2 garażami /, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 209/53, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie /za budynkiem nr 49/, opisana w księdze  wieczystej nr OL1G/090027277/2. Cel dzierżawy –  pod garażami  typu „blaszak”.
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% podatku VAT.
     Okres dzierżawy – 3 lata.
2.  działka gruntu o pow. 15,10m2 /pod garażem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 76/9 /za budynkiem nr 6/, położona przy ul. K. Wallenroda w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – pod garażem.
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23% VAT.
     Okres dzierżawy – 3 lata.
3.  działka gruntu o pow.117m² /pod budynkiem gospodarczym na opał/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 153/4, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.  Cel dzierżawy – składowe.
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,70zł/m² + 23% VAT.
Okres dzierżawy – 3 lata.
4.  działka gruntu o pow. 36m² /po 2 garażami po 18m2/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie /za stacją trafo/, opisana w  księdze wieczystej nr 22643. Cel dzierżawy –  pod garażami  typu „blaszak”.
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% podatku VAT.
Okres dzierżawy – 3 lata.
5.   działka gruntu o pow. 700m² / kl. R IIIb/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 211, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr
      OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – działka ogrodowa. 
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.  
6.   działka gruntu o pow. 300m² , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 90/23, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie /za budynkiem nr 31/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – działka ogrodowa. 
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 15 stycznia 2018r. do 05 lutego 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym /pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy/.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2018-01-15

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-15 09:05:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 09:05:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 09:05:42
Artykuł był wyświetlony: 353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-15 09:00:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2018-01-15
                                                                          
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust.1, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  między ulicami A. Nowickiego i Lipową w Rynie, oznaczonej nr
62/11 o pow.3927m², opisanej w KW nr OL1G/00016917/1. Działka w części porośnięta jest drzewami. Działka od strony ulicy A. Nowickiego znajduje się w dużym obniżeniu. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod  zabudowę mieszkaniową i usługi podstawowe /3.MN(U)a/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.  
Cena wywoławcza wynosi 89.000,-zł /netto/, wadium 8.900,-zł, minimalne postąpienie 890,-zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 11.12.2017r.
II przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 15 lutego 2018 roku na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 15 lutego 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi  nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102, tel. 87 429-39-64, e-mail: .
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-15 09:00:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 09:00:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 09:00:41
Artykuł był wyświetlony: 358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 09:49:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2017-01-08
                                                                          
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  przy ul. Ogrodowej w Rynie, oznaczonej nr 90/22 o pow.2208m², opisanej w KW nr OL1G/00016916/4. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod   usługi nieuciążliwe /13.U/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.  
Cena wywoławcza wynosi 73.284,-zł /netto/, wadium 7.330,-zł, minimalne postąpienie 740,-zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 08 lutego 2018 roku na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 08 lutego 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34, tel. 87 429-39-64, e-mail: .
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 09:49:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 09:49:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-08 09:49:36
Artykuł był wyświetlony: 743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego do wpłat podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-05 15:34:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
UWAGA
 
 
 
zmiana numeru rachunku bankowego do wpłat podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego
 
Prosimy o regulowanie podatku na wskazany w decyzjach podatkowych indywidualny numer rachunku bankowego.
 
 
 
Z up. Burmistrza
Irena Olszewska
Skarbnik Gminy
 
 
____________________________________________________________
Urząd Miasta                                e-mail:                                   ul. Ratuszowa 2
i Gminy w Rynie                                   tel. 87 429 39 75                                                   11-520 Ryn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Olszewska Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Olszewska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-05 15:34:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 15:36:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 15:36:01
Artykuł był wyświetlony: 948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6730.54.2017/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 12:19:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 02.01.2018 r.
 
 
 
Znak: B/B.6730.54.2017/2018
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
       Zgodnie z art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 02.01.2018 r.  została wydana na rzecz Pana Bogusława Kulesza i Pana Adama Sadowskiego, decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 budynków rekreacji indywidualnej i 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 121/73, obręb Rybical, gmina Ryn.
 
 
        Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr  30  w godzinach pracy Urzędu.
        Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 12:19:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 12:19:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 12:19:48
Artykuł był wyświetlony: 1212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 09:55:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2016r.,poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta i gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 
1. nieruchomość oznaczona nr 21/13 o pow. 1159m², położona przy ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00032535/7. Na działce znajduje się budynek drewniany i ogrodzenie z siatki, będące własnością dzierżawcy. Działka obciążona jest umową dzierżawy do 09.05.2018r. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn  przeznaczona jest pod usługi nieuciążliwe /2.U/. Działka nie jest obciążona hipotekami.
      Cena nieruchomości wynosi  90.541,-zł + 23% VAT.
 
2. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 376/3 o pow.191m², położona w obrębie wsi Wejdyki gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00039808/1.  Działka znajduje się w bliskiej odległości od jeziora Ryńskiego. W ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
      Cena nieruchomości wynosi 12.300,-zł.
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną zbyte na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 02 stycznia 2018r. do  23 stycznia 2018r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia - wykazy/przetargi/.                                                                                                  
                                                                                         
Ryn, dnia 2018-01-02                                                     
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 09:55:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 09:55:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 09:55:29
Artykuł był wyświetlony: 1041 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 09:52:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
 
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. działka niezabudowana oznaczona nr 141/4 o pow.0,0022ha , położona w obrębie wsi Rybical gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00025415/8.
   Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie istniejącej  zabudowy mieszkaniowej.
   Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Działka w ewidencji gruntów opisana jest jako użytek rolny.
   Cena nieruchomości wynosi 1.348,-zł.
  • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  • Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 141/1.
  • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 02 stycznia 2018r. do 23 stycznia 2018r.
  • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2018-01-02                                                   
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 09:52:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 09:52:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 09:56:03
Artykuł był wyświetlony: 1040 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu