ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-17 08:01:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  16.07.2018r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
                                   
       Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.994) zwołuję XLVII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 20 lipca br. godz.9:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
        1) zmian w budżecie  Gminy Ryn na rok 2018r.
        2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2018-2026
        3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Giżyckim.
5. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2018-07-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2018-07-17 08:01:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-17 08:01:31
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-17 08:01:31
Artykuł był wyświetlony: 117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-16 09:26:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia  2018-07-16
 
OGŁOSZENIE   O   PRZETARGACH
 
         Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 39 ust.1, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst  Dz. U. z 2018r., poz.121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz.1490/
 
BURMISTRZ MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne II przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż:
1. nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym o pow. użyt.551,56m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użyt.74,20m2, położonej w Sterławkach Wielkich 51, gm. Ryn, oznaczonej jako działka  nr 120/6 o pow. 6393m2,  opisanej w księdze wieczystej  nr OL1G/00024672/0. Budynek wyposażony jest w  instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania. Nieruchomość nie  jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość znajduje się w obrębie zabudowy mieszkalno-siedliskowej. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami.
    Cena wywoławcza wynosi 249.000zł, wadium 24.900zł, minimalne postąpienie 2.490zł.
2. działki niezabudowanej, oznaczonej nr 141/4 o pow. 0,2251ha, położonej w Sterławkach Wielkich gm. Ryn, opisanej w księdze wieczystej nr 0L1G/00036457/4. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, jednorodzinnej i gruntów rolnych. W ewidencji gruntów działka opisana jest jako działka rolna. Działka nie jest obciążona hipotekami.
    Cena wywoławcza 19.000zł, wadium 1.900zł, minimalne postąpienie 190zł.
I przetargi, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono dnia 11.06.2018r.
II przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 roku o godz. 1200 w sali  konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 23 sierpnia 2018 roku  na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem nr działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 23.08.2018r.
2) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie  poświadczonym podpisem.
3) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie  zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
4) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
5) Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.
6) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania  umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
7) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.
 8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój  nr 102, e-mail: , tel. 87 429-39-64.
 
BURMISTRZ
Inż. Józef Karpiński
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-07-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-07-16 09:26:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-16 09:26:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-16 09:26:11
Artykuł był wyświetlony: 214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenia majątkowe radnych Miasta Ryn złożone w 2018 roku - VII Kadencja 2014 - 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 09:32:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 09:32:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 10:34:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 10:35:59
Artykuł był wyświetlony: 252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa jednostek organizacyjnych złożone w 2018 roku - VII Kadencja 2014 - 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 09:30:37

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 09:30:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 10:13:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 10:36:17
Artykuł był wyświetlony: 252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu Miasta Ryn złożone w 2018 roku - VII Kadencja 2014 - 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 09:25:15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2018-07-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2018-07-13 09:25:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-13 10:09:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 10:09:53
Artykuł był wyświetlony: 252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: BŚ.6220.9-4.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-11 13:56:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 11.07.2018 r.
Znak: BŚ.6220.9-4.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
       Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.).
 
Zawiadamiam
że po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn  wydał w dniu 11 lipca 2018 r. decyzję Znak: BŚ.6220.9-4.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie portu żeglarskiego na działkach o numerach geodezyjnych 87/3, 87/6 obręb Szymonka, gmina Ryn,
z kanałem wejściowym z Jeziora Jagodne (Zatoka Szymonecka) działka nr 262 obręb Jagodne Wielkie, gmina Miłki”.
         Z decyzją oraz zgromadzoną dokumentacją w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku można zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,     ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w godzinach 7.00-15.00 (informacja w pokoju nr 108) 
w terminie 14 dni od dnia umieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn, Urzędu Gminy Miłki oraz tablicy ogłoszeń
w miejscowości w której ma być realizowane w/w przedsięwzięcie.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Banul Data wytworzenia informacji: 2018-07-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Banul Data wprowadzenia do BIP 2018-07-11 13:56:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-11 13:56:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-11 13:56:55
Artykuł był wyświetlony: 473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-11 08:28:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst  Dz. U. z 2018r., poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
 
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 166 o pow. 0,4209ha, położona w obrębie wsi Wejdyki, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00050172/6. Część działki zajęta jest przez bezumownych użytkowników. Część nieruchomości, od drogi jest zakrzaczona i porośnięta drzewami. Nieruchomość powyższa nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego  gminy Ryn. Działka zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 29.06.2018r. znak:  B/B.6730.23.2018 przeznaczona jest pod zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
    Cena nieruchomości wynosi 187.228,-zł + 23% VAT.
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie zbyta na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia11 lipca 2018r. do 01 sierpnia 2018r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia – wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-07-11
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-07-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-07-11 08:28:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-11 08:28:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-11 08:28:27
Artykuł był wyświetlony: 538 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.07.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-10 09:33:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6733.07.2018
Ryn, 10.07.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 10.07.2018 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
Budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oraz rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 114, 36/5, 36/7, 36/6, 36/1, 117, 35/1, 20, 21 obręb Skop, gmina Ryn.
 
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 128, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie            o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566).
 
 
Miejsce publikacji:
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Skop – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-07-10 09:33:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-10 09:34:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-10 09:34:03
Artykuł był wyświetlony: 565 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.04.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-03 14:44:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 03.07.2018 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.04.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
       Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 20 kwietnia 2018 r., uzupełnionego w dniu 14 maja 2018 r., przez
 
Pana Jacka Podlewskiego
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
reprezentującego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 18.06.2018 r.)
  • Ministrem Środowiska (uzgodniono 12.06.2018 r.),
  • Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 07.06.2018 r., znak: ZU.4341.55.2018),
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
przebudowie Kanału Mioduńskiego w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/Etap IIb – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka/przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego w km 37+05 – 38+97 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 1 obręb 16 Szymonka, nr ewid. 4/1, 18 obręb 06 Ławki i nr ewid. 100 obręb 07 Mioduńskie, gmina Ryn
 
określając
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 14:44:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 14:45:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-03 14:45:05
Artykuł był wyświetlony: 513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.04.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-03 14:37:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 03.07.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.04.2018
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
      Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia, że w dniu 03.07.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy Kanału Mioduńskiego, w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap IIB – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka / Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego w km 37+05 – 38+97 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 1 obręb 16 Szymonka, nr ewid. 4/1, 18 obręb 06 Ławki i nr ewid. 100 obręb 07 Mioduńskie, gmina Ryn.
 
 
 
        Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 
        Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 14:37:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 14:38:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-03 14:38:22
Artykuł był wyświetlony: 948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu