Ostatnio dodane do BIP - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-20 14:14:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  20.08.2018r.
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                                     
                                                                                
        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz.994)  zwołuję XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 29 sierpnia br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Ryn.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Ryn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonych nr 122/3 we wsi Orło.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 51 w Rynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do najmu pomieszczeń w budynku przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie na świadczenie usług medycznych.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz wysokość i warunki wypłacania innych składnikówwynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze.                                    
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn  na lata 2018-2026.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.                          
                                 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2018-08-20 14:14:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 14:15:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-20 14:15:29
Artykuł był wyświetlony: 120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja BB.6733.08.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-08 11:10:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 07.08.2018 r.
 
 
Znak: B/B.6733.08.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
                                                                                 
           Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 czerwca 2018 r. złożonego przez
 
Pana Macieja Urbanka
działającego z pełnomocnictwa
P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych - Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 06.07.2018 r., znak: WG.6123.266.2018)
 • organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych – Polskim Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 04.07.2018 r., znak: BI.ZZI.3.521.606.2018.MW)
 • właściwym zarządcą drogi – Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 10.07.2018 r., znak: ZU.4341.70.2018)
 • właściwym organem administracji geologicznej – Ministrem Środowiska (uzgodniono 17 lipca 2018 r.)
 • regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w  Olsztynie (uzgodniono 23 lipca 2018 r.)
 
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4
 
przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Ryn:
 
40/3– obręb Mioduńskie
 
określając
...
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2018-08-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-08 11:10:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-08 11:11:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-08 11:11:49
Artykuł był wyświetlony: 371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.08.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-08 11:01:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 07.08.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.08.2018
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
                Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia, że w dniu 07.08.2018 r. została wydana na rzecz P4 Sp. z o.o. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4
 
przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Ryn:
 
40/3 – obręb Mioduńskie
 
 
 
 
 
         Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 
         Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2018-08-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-08 11:01:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-08 11:02:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-08 11:02:11
Artykuł był wyświetlony: 846 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu Miasta i Gminy Ryn za II kwartał 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-27 14:12:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Olszewska Data wytworzenia informacji: 2018-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Olszewska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-27 14:12:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-27 14:14:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-27 14:14:58
Artykuł był wyświetlony: 693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.07.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-24 12:29:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 24.07.2018 r.
                                  
 
Znak: B/B.6733.07.2018
 
 
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
                                                                                 
             Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 czerwca 2018 r. złożonego przez:
 
Pana Jarosława Wysockiego
działającego z pełnomocnictwa
PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych - Starostą Giżyckim (uzgodniono 03.07.2018 r.)
 • organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 20.06.2018 r., znak: BI.ZZI.3.521.571.2018.MW)
 • właściwym organem administracji geologicznej – Ministrem Środowiska (uzgodniono 03.07.2018 r.)
 • właściwym zarządcą drogi – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie (uzgodniono 02.07.2018 r.)
 • regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w  Olsztynie (uzgodniono 09.07.2018 r.)
 
 
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oraz rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV
 
przewidzianej do realizacji na terenie n/w działek zlokalizowanych w gminie Ryn:
114, 36/5, 36/7, 36/6, 36/1, 117, 35/1, 20, 21  -  obręb Skop
 
określając
...
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-07-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-07-24 12:29:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 12:30:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-24 12:30:32
Artykuł był wyświetlony: 830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.07.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-24 12:20:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 24.07.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.07.2018
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
        Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia, że w dniu 24.07.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oraz rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 114, 36/5, 36/7, 36/6, 36/1, 117, 35/1, 20, 21 obręb Skop, gmina Ryn.
 
 
 
 
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-07-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-07-24 12:20:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 12:23:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-24 12:23:01
Artykuł był wyświetlony: 1686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.08.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-24 12:22:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6733.08.2018                                                                                                       
Ryn, 24.07.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 24.07.2018 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 40/3, obręb Mioduńskie, gmina Ryn.
 
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 128, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie  o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566).
 
 
Miejsce publikacji:
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Mioduńskie – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-07-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-07-24 12:22:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 12:23:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-24 12:23:01
Artykuł był wyświetlony: 1687 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-24 11:21:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2018-07-23
                                                                          
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
         Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. 2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Mioduńskie gm. Ryn, oznaczonej nr 17 o pow.0,6099ha, opisanej w KW nr OL1G/00038879/2. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy zagrodowej i  gruntów rolnych. Nieruchomość nie jest objęta aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako w części jako nieużytek i jako działka rolna.
Cena wywoławcza wynosi 11.088,-zł, wadium 1.110,-zł, minimalne postąpienie 120,-zł.
I przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 06 września 2018 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Gminy Ryn w dniu 06 września 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art.2a, art.6 i art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o ustroju rolnym / Dz.U. z 2017r.,poz. 2196/
5)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
6)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
7)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
8) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu  musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
9) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
10) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
11) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102, tel. 87 429-39-64, e-mail:
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-07-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-07-24 11:21:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 11:30:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-24 11:30:56
Artykuł był wyświetlony: 1702 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-24 11:25:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2018-07-23
                                                                          
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
        Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2018r., poz. 121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  przy ul. Ogrodowej w Rynie, oznaczonej nr 90/22 o pow.2208m², opisanej w KW nr OL1G/00016916/4. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod   usługi nieuciążliwe /13.U/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.  
Cena wywoławcza wynosi 49.000,-zł /netto/, wadium 4.900,-zł, minimalne postąpienie  490,-zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 12.02.2018r., II przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 16.04.2018r., III przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 18.06.2018r.
IV przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia  2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 23 sierpnia 2018 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 23 sierpnia 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102, tel. 87 429-39-64, e-mail:
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-07-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-07-24 11:25:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 11:30:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-24 11:30:56
Artykuł był wyświetlony: 1700 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-24 11:30:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia  2018-07-23   
 
OGŁOSZENIE   O   PRZETARGACH
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 39 ust.1, art. 40  i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz.1490/
 
BURMISTRZ MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne II przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż:
1.  nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 522 o pow. 0,0816ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 1.940,-zł, wadium 200,-zł,minimalne postąpienie 20,-zł.
2. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 523 o pow. 0,0743ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 1.760,-zł, wadium 180,-zł,minimalne postąpienie 20,-zł.
3. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 524 o pow. 0,0789ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 1.870,-zł, wadium 190,-zł,minimalne postąpienie 20,-zł.
4. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 525 o pow. 0,0804ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.  Działka znajduje  się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 1.900,-zł, wadium 190,-zł,minimalne postąpienie 20,-zł.
5. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 526 o pow. 0,0786ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 1.870,-zł, wadium 190,-zł,minimalne postąpienie 20,-zł
6. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 527 o pow. 0,0693ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 1.650,-zł, wadium 170,-zł,minimalne postąpienie 20,-zł.
7. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 528 o pow. 0,0697ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 1.660,-zł, wadium 170,-zł,minimalne postąpienie 20,-zł.
8. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 529 o pow. 0,0742ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 1.760,-zł, wadium 180,-zł,minimalne postąpienie 20,-zł.
9. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 530 o pow. 0,0744ha, opisanej w księdze wieczystej nr 34534. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych  i torów kolejowych, w ewidencji  gruntów opisana  jest jako działka rolna.
    Cena wywoławcza wynosi 1.770,-zł, wadium 180,-zł,minimalne postąpienie 20,-zł.
I przetargi, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 11 czerwca 2018r.
II przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2018roku o godz. 1200 w sali  konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter /.
1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 06 września 2018 roku włącznie na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty  przedłożyć na przetargu/. Na każdą działkę należy wpłacić odrębne wadium. Wadium winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 06 września 2018r.
2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.                                               
3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.
5) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
6) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia/ ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.                                     
7) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z  ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój  nr 102, e-mail: , tel. 87 429 39 64.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-07-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-07-24 11:30:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-24 11:30:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-24 11:30:56
Artykuł był wyświetlony: 1703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu