ˆ

Decyzje celu publicznego

Szczegóły informacji

Decyzja B/B.6733.03.2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-13 09:42:30 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-13 09:45:57 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nasz znak:  B/B.6733.03.2017
Ryn, dnia 13.10.2017 r.
 
DECYZJA NR 03/2017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
Na podstawie art. 1 ust.2,art. 50, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4., art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/, po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 11 sierpnia 2017 roku Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, działające przez pełnomocnika Pana Jakuba Słoneckiego;
 
odmawiam ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego:
 
dla inwestycji polegającej na zmianie zagospodarowania terenu obejmującej realizację placu utwardzonego, ścieżki, tarasu widokowego oraz obiektów małej architektury w ramach projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr ewid. 241 położonej w obrębie Orło w gminie Ryn;
 
Uzasadnienie
 
         Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, działające przez pełnomocnika Pana Jakuba Słoneckiego w dniu 04 sierpnia 2017 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej oraz prowadzącej do niej ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”. Inwestycję przewidziano na terenie działki nr ewid. 241 położonej w obrębie Orło w gminie Ryn.
         Wezwaniem z dnia 07.08.2017 r. nałożono na pełnomocnika wnioskodawcy obowiązek uzupełnienia wniosku o poprawiony wniosek z odpowiednim numerem działki oraz o dostarczenie mapy zasadniczej.
         Pełnomocnik wnioskodawcy w dniu 11.08.2017 r. uzupełnił wniosek dostarczając mapę zasadniczą oraz zmieniając wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
         Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), za cel publiczny uznaje się między innymi
  • wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji,
  • wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa.
Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż przedmiotowa inwestycja podlega zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) procedurze uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
 
         O wszczęciu postępowania strony zostały powiadomione zgodnie z w/w ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. wywieszenie przez sołtysa obwieszczenia na tablicy informacyjnej w wsi Orło.
         W dniu 29 sierpnia 2017 r. wnioskodawca dokonał zmiany w przedmiocie inwestycji wskazując, iż przedsięwzięcie ograniczy się do zmiany zagospodarowania terenu obejmującej realizację placu utwardzonego, ścieżki, tarasu widokowego oraz obiektów małej architektury.
         O zmianie w przedmiocie inwestycji strony postepowania zostały powiadomione zgodnie z w/w ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. wywieszenie przez sołtysa obwieszczenia na tablicy informacyjnej w wsi Orło.
Projekt decyzji został sporządzony przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650).
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 09:42:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 09:45:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-24 10:55:24
Artykuł był wyświetlony: 1673 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn