ˆ

Wykazy / przetargi

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-03-05 10:13:28 Informacja ogłoszona dnia 2018-03-05 10:13:47 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia  2018-03-05
 
 
OGŁOSZENIE   O   PRZETARGACH
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 39 ust.1, art. 40  i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. 2014, poz.1490/
 
BURMISTRZ MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne II przetargi  ustne nieograniczone  na  sprzedaż:
1.  nieruchomości  niezabudowanej, położonej we wsi Orło gm. Ryn, oznaczonej nr 66/13 o pow. 0,2118ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Działka w części jest zakrzaczona i porośnięta drzewami.  Nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia  04.05.2017r. znak: B/B.6730.19.2017 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. 
     Miejscowość Orło posiada sieć wodociągowo-kanalizacyjną. 
     Cena wywoławcza wynosi 17.200,-zł /netto/, wadium 1.720,-zł, minimalne postąpienie 180,-zł.
2.  nieruchomości  niezabudowanej, położonej we wsi Orło gm. Ryn, oznaczonej nr 66/14 o pow. 0,2889ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Działka w części porośnięta jest drzewami.  Nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 04.05.2017r. znak: B/B.6730.19.2017 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Miejscowość 
     Orło posiada sieć wodociągowo-kanalizacyjną. 
     Cena wywoławcza wynosi 22.000,-zł /netto/, wadium 2.200,-zł, minimalne postąpienie 220,-zł.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 15.01.2018r.
II przetarg odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2018 roku o godz. 1100  w sali  konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 05 kwietnia 2018 roku na rachunek Gminy  Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 05 kwietnia 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
7)  Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8)  Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9)  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102 tel. 87 429-39-64, e-mail: .   
                                                                                   
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-03-05 10:13:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-05 10:13:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-05 10:13:47
Artykuł był wyświetlony: 1721 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn