ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Akta Stanu Cywilnego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2009-08-25 11:15:13 Informacja ogłoszona dnia 2009-08-25 11:26:44 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Stanowiska:

Ewa Büttner
Kierownik USC

Halina Stańczyk
Z-ca Kierownika USC

Zadania:
• rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotycząca urodzeń, małżeństw i zgonów,
• sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów,
• transkrypcja i odtwarzanie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego,
• aktualizacja aktów stanu cywilnego,
• współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpraca z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi,
• archiwizacja dokumentów stanu cywilnego oraz współpraca z Archiwum Państwowym oraz zagranicznymi archiwami w zakresie wymiany informacji i dokumentów stanu cywilnego,
• organizowanie uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego,
100 - lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku,
• prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
• prowadzenie innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych.

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO)

I. WYMAGANE DOKUEMNTY:
1. W przypadku panny i kawalera:
• odpisy skrócone aktu urodzenia – osoby urodzone poza gminą Ryn,
• dokumenty stwierdzające tożsamość
2. W przypadku osób rozwiedzionych:
• odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza gminą Ryn,
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub   prawomocną sentencję wyroku sądu
• dokumenty stwierdzające tożsamość
3. W przypadku wdowców:
• odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza gminą Ryn,
• odpis aktu zgonu współmałżonka
• dokumenty stwierdzające tożsamość
4. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
• odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
• zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

Do wglądu:
• dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego
• ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
• za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł (uiszczana w dniu składania dokumentów).
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.
IV. UWAGI:

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego w Rynie, pok. 37, tel. 087 4293969
Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa.
Termin zgłoszenia zawarcia małżeństwa, data zawarcia:
Minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik USC może wyrazić zgodę na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania).
Bieg ustawowego terminu rozpoczyna się z chwilą złożenia i podpisania dokumentów.
Termin zawarcia małżeństwa ustalany jest po złożeniu ww. dokumentów (czas oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia)


ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM)


I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. W przypadku panny i kawalera:
• odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza gminą Ryn
• dokumenty stwierdzające tożsamość
2. W przypadku osób rozwiedzionych:
• odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza gminą Ryn
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu - osoby które zawierały związek małżeński poza Rynem
• dokumenty stwierdzające tożsamość
3. W przypadku wdowców:
• odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza gmina Ryn
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją zgonie współmałżonka - osoby które zawierały związek małżeński poza gminą Ryn lub
• odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu współmałżonka – nie dotyczy jeżeli akt znajduje się w USC Ryn
• dokumenty stwierdzające tożsamość
4. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
• odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
• zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
• dowody tożsamości
II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.
IV. UWAGI:
Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest trzy miesiące od daty jego wystawienia.

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą w przypadku panny i kawalera:
• dokument stwierdzający tożsamość
• odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza gminą Ryn
2. w przypadku osób rozwiedzionych:
• dokument stwierdzający tożsamość
• odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza gminą Ryn,
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sąd.
3. w przypadku wdowców:
• odpisy skrócone aktu urodzenia - osoby urodzone poza gminą Ryn
• odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją zgonie współmałżonka - osoby które zawierały związek małżeński poza gminą Ryn lub
• odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu współmałżonka – nie dotyczy jeżeli akt znajduje się w USC Ryn
• dokumenty stwierdzające tożsamość
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
• za wydane zaświadczenie - 38 zł.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie po wpłynięciu podania.
IV. UWAGI:
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest trzy miesiące.

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. gdy rodzice są małżeństwem:
  - dowody osobiste rodziców,
  - odpis skrócony aktu małżeństwa*.
2. gdy matka jest panną:
  - dowód osobisty matki.
3. gdy matka jest rozwiedziona:
  - dowód osobisty matki,
  - skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa* lub prawomocna sentencję wyroku sądu.
4. gdy matka jest wdową:
  - dowód osobisty matki,
  - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją zgonie współmałżonka - osoby które zawierały związek małżeński poza Rynem lub
  - odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis aktu zgonu współmałżonka – nie dotyczy jeżeli akt znajduje się w USC Ryn
*w przypadku, gdy akt stanu cywilnego jest sporządzony w tutejszym USC nie jest wymagane jego okazanie.

Ojciec dziecka pozamałżeńskiego, który wyraża wolę jego uznania musi zgłosić się do USC wraz z matką dziecka. Wymagany jest odpis skrócony aktu urodzenia ojca dziecka oraz dowód osobisty

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

REJESTRACJA ZGONU

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Karta Zgonu wydana przez służbę zdrowia.
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
3. Książeczka wojskowa osoby zmarłej.
4. Do wglądu:
  - dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon,
  - dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej.
5. Akt urodzenia i akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku posiadania).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. UWAGI:
1. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
• małżonek lub dzieci zmarłego,
• najbliżsi krewni lub powinowaci,
• osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

WYDANIE ODPISU AKTÓW STANU CYWILNEGO

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

OPŁATY
- wydanie odpisu zupełnego aktów stanu cywilnego - 33 zł
- wydanie odpisu skróconego aktów stanu cywilnego - 22 zł
Zwolnienia z opłaty skarbowej określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.nr 225, poz.1635 z 2006r.)

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie

INNE INFORMACJE
O wydanie odpisu aktów stanu cywilnego można się zwrócić drogą pocztową, przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie odpisu aktu, wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej.
Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.


WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
2. Załączniki:
  - odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
3. Do wglądu:
  - dokumenty stwierdzające tożsamość

II. OPŁATY:
• za wydaną decyzję - 50 zł.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:
Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie na terenie gminy Ryn, lub ostatnim miejscem zamieszkania w Polsce była gmina Ryn.
Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:
• osoba, której akt dotyczy,
• inne osoby, które wykażą interes prawny
UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
2. Załączniki:
  - dokument stanowiący podstawę do uzupełnienia określony
3. Do wglądu:
  - dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
• za wydaną decyzję - 39 zł.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
30 dni
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
2. Załączniki:
  - dokument stanowiący podstawę do sprostowania
3. Do wglądu:
  - dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
II. OPŁATY:
• za wydaną decyzję - 39 zł.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
30 dni
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

POWRÓT PO ROZWODZIE, DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wglądu:
• prawomocna sentencja wyroku sądu,
• dokument stwierdzający tożsamość.
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa - 11,00 zł.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
VI. UWAGI:
W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić ustny wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Skrócony odpis aktu małżeństwa matki dziecka.
2. Zupełny odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli akt urodzenia sporządzony jest w USC poza Rynem.
3. Do wglądu:
  - dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków.
Osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia.
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
VI. UWAGI:

OŚWIADCZENIE O UZNANIU DZIECKA

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Do wglądu:
• dowody osobiste rodziców,
• odpis zupełny aktu urodzenia jeżeli dziecko urodziło się poza gminą Ryn,
• postanowienie sądu opiekuńczego ustanawiające przedstawiciela ustawowego dla dziecka w przypadku rodziców małoletnich (do uzyskania w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich).
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
VI. UWAGI:
Dziecko można uznać w następujących przypadkach:
- jeżeli nie jest urodzone z małżeństwa,
- jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli po upływie terminu trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego ustanie lub unieważnienie małżeństwa.
- jeżeli wydane zostało orzeczenie, że mąż matki nie jest ojcem tego dziecka
Inne informacje:
W przypadku matki małoletniej zgodę na uznanie wyraża przedstawiciel ustawowy dziecka.
Oświadczenie o uznaniu dziecka składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (w każdym USC) albo przed sądem opiekuńczym.
Oświadczenie o uznaniu dziecka można złożyć przed konsulem jeżeli rodzice dziecka są obywatelami polskimi.
Jeżeli oświadczenie składa osoba nie znająca języka polskiego będzie ono mogło być przyjęte w obecności tłumacza przysięgłego danego języka.
Dla skuteczności złożonego przez ojca oświadczenia wymagana jest zgoda matki dziecka na jego uznanie.
Jeżeli w chwili uznania dziecko ukończyło lat 13, potrzebne jest wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.
Uznać dziecko może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny (kawaler, wdowiec, rozwiedziony, żonaty), mający pełną zdolność do czynności prawnych.
W wyniku uznania dziecko otrzymuje nazwisko ojca lecz ojciec dziecka wspólnie z matką mogą oświadczyć, że dziecko będzie nosiło nazwisko matki.

NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE (50-LECIE)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
2. Do wglądu:
• aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa,
• dowody osobiste małżonków.
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 180 dni.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
VI. UWAGI:


ZMIANA IMION I NAZWISK W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zmianę, ustalenie, pisowni imienia i nazwiska
2. Załączniki:
• odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy*
• odpis zupełny małżeństwa wnioskodawcy*
• odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci*
* nie dotyczy, jeżeli akty zostały sporządzone przez Urząd Stanu Cywilnego w Rynie
• do wglądu: dokument tożsamości
II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
• za wydaną decyzję - 37,00 zł,

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 60 dni.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba, która :
 
- Ukończyła  18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego ( osobiście - nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin)
- Wymienia dowód osobisty — na przykład z powodu zmiany danych osobowych, wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
- Upłynął termin ważności dowodu osobistego ( wymiana co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego)
- Jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu: dziecka do 18. roku życia (dziecko które ukończyło 5 lat, musi być obecne przy składaniu wniosku) innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.
 
W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
 
 
2. Aktualną fotografię odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

II. OPŁATY:
Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie 
 
III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym  wnioskodawca zostanie powiadomiony.
Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy:
Można to zrobić  przez internet, wpisując numer złożonego wniosku o wydanie dowodu osobistego w zakładce - Dokumenty i dane osobowe :
 
 
IV. UWAGI:
1.Termin ważności dowodu osobistego
  • dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, ważny jest przez okres 5 lat od daty jego wydania
  • dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu
 
Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów
 
2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  uruchomiło na platformie ePUAP centralną  usługę, z użyciem której można załatwić w drodze elektronicznej sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
3. Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego  
 
- utratę dowodu osobistego ( kradzież, zagubienie) należy niezwłocznie zgłosić w siedzibie dowolnej gminy
- uszkodzenie dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza  należy zgłosić w siedzibie dowolnej gminy
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu