ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-14 08:55:48 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-14 08:55:59 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Ryn, dnia 2018-02-14
                                                                          
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2018, poz.121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy w ul. Partyzantów Rynie, oznaczonej nr 21/13 o pow. 1159m2 ,  opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00032535/7. Działka obciążona jest umową dzierżawy do 09.05.2018r. Budynek drewniany i ogrodzenie znajdujące się na działce stanowią własność dzierżawcy. Nieruchomość ma dostęp do ulicy Partyzantów przez drogę na cmentarz, oznaczoną jako działka nr 26. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod usługi nieuciążliwe /2.U/. Działka nie jest obciążona hipotekami.
Cena  wywoławcza wynosi 90.541,-zł /netto/, wadium 9.100,-zł, minimalne postąpienie 910,-zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 15 marca 2018 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 15 marca 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102, tel. 87 429-39-64, e-mail: .  
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu