ˆ

Wybory Uzupełniające

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie z dnia 16 stycznia 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-17 08:23:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie
z dnia 16 stycznia 2018r.
 
o numerach nadanych listom kandydatów zarejestrowanych
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie
 zarządzonych na dzień 11 lutego 2018r.
 
 
 
Na podstawie art. 410 ust. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2017r. poz.15 i 1089) Miejska Komisja Wyborcza w Rynie podaje informację o numerach list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie  zarządzonych na dzień 11 lutego 2018r :
 
 
Nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców DLA DOBRA GMINY RYN
Nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców ŁAWKI 2018
Nr 3 Komitet Wyborczy Wyborców ŁAWKI DLA ROZWOJU
 
 
 
 
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
 
(-) Andrzej Żmijewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Żmijewski Data wytworzenia informacji: 2018-01-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Żmijewski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-17 08:23:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-17 08:23:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-17 08:23:30
Artykuł był wyświetlony: 92 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 11 stycznia 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-15 15:49:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia  11 stycznia 2018r.
 
          Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a §1 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017r. poz.15 ze zmianami), uchwały Nr XXXVII/293/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej poniżej podaję do publicznej wiadomości :
 
 
informację o numerze, granicach obwodu głosowania i siedzibie obwodowej komisji wyborczej
 
 
 
Nr obwodu głosow.
Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Uwagi
1
2
3
4
5
Sołectwa:  Ławki,
Urząd Miasta i Gminy Ryn - parter
11-520 Ryn, ul. Ratuszowa 2
 
      
 
 
 

 - obwód oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców   niepełnosprawnych.        
 -  obwód  wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.
 
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046  ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia  2 lutego 2018r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 21 stycznia 2018 r
 
 
 
Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
 
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie ul. Świerczewskiego, nr 2, pokój nr 25 albo pod nr telefonów: 87-4293960 lub w formie elektronicznej, adres e-mail: .
 
 
Lokal wyborczy będzie otwarty w dniu głosowania – 11 lutego 2018 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
 
 
 
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” dowód osobisty.
 
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-15 15:49:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 15:53:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 15:53:18
Artykuł był wyświetlony: 146 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie z dnia 22 grudnia 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-22 13:57:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie
 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie
z dnia 22 grudnia 2017r.
 
 
w sprawie składu i dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
 
 
             Na podstawie art. 178. § 10 ustawy z 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy   (Dz. U. z 2017r., poz. 15 ze zmianami), w związku
z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie
podaje się do publicznej wiadomości, że  w skład Miejskiej Komisji Wyborczej zostali powołani:
 
Andrzej Żmijewski  - Przewodniczący
Anna Magdalena Wiaczkis – zastępca Przewodniczącego
Ryszard Jarosz - członek
Marta Mrozik – członek
Monika Furtak  - członek
Joanna Halicka – członek
Agnieszka Kozłowska – Budka – członek
 
 
Komisja pełni dyżury w dniach :
 
22 grudnia 2017r.  w godz. 8.00 – 15.00
27 grudnia 2017r.  w godz. 8.00 -  16.00
28 grudnia 2017r.  w godz.  8.00 – 15.00
29 grudnia 2017r.  w godz.  8.00 – 15.00
     oraz     2 stycznia 2018r.  w godz.  8.00 – 24.00
 
Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest owalna sala konferencyjna
- I piętro w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn; telefon 87-4293960.
 
 
Przewodniczący Komisji
 
/-/Andrzej Żmijewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Żmijewski Data wytworzenia informacji: 2017-12-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Żmijewski Data wprowadzenia do BIP 2017-12-22 13:57:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-22 13:57:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-22 13:57:15
Artykuł był wyświetlony: 680 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2017 r. o uzupełnieniu składu terytorialnej komisji wyborczej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-14 09:44:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE
z dnia 14 grudnia 2017 r.
 
o uzupełnieniu składu terytorialnej komisji wyborczej
 
Na podstawie art. 178 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) oraz § 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014 r. poz. 783, ze zm.), w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Rynie, zarządzonymi na dzień 11 lutego 2018 r., informuję, co następuje:
 
W związku z prawidłowym zgłoszeniem do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie kandydatów w liczbie mniejszej od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, Komisarz Wyborczy w Olsztynie dokonuje uzupełnienia jej składu.
 
Uzupełnienie składu komisji wyborczej następuje spośród osób stale zamieszkałych na obszarze działania Rady Miejskiej w Rynie.
 
Zgłoszenie należy złożyć Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie do dnia 15 grudnia 2017 r.
 
Wzór zgłoszenia kandydata stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014 r. poz. 783, ze zm.) dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie oraz na podstronie internetowej Komisarza Wyborczego w Olsztynie – http://olsztyn.kbw.gov.pl/.
 
Komisarz Wyborczy w Olsztynie
(-) Rafał Malarski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-12-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-14 09:44:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-14 09:44:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-14 09:44:43
Artykuł był wyświetlony: 831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 1 grudnia 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-08 22:08:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 1 grudnia 2017r.
 
 
      Na podstawie art. 16 §1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, poz. 1089),  uchwały Nr XXXVIII/291/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie podziału miasta i gminy Ryn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numeracji oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz Zarządzenia Nr 305 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia
14 listopada 2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie
 
poniżej podaję do publicznej wiadomości :
 
informację o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych
w tym okręgu oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie
 
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie zarządzonych
na dzień 11 lutego 2018r.
:
 
- wyciąg z uchwały -
 
Numer okręgu wyborczego
Granice okręgu wyborczego
Liczba wybieranych radnych
12
Sołectwa: Ławki
1
 
 
 
 
Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie jest :
Urząd Miasta i Gminy w Rynie przy ul. Ratuszowa 2,
I piętro – okrągła sala konferencyjna, tel. 87-4293960
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-08 22:08:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-08 22:08:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-08 22:08:38
Artykuł był wyświetlony: 734 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr Nr XXXVIII/293/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-08 22:04:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr Nr XXXVIII/293/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 listopada 2017r.
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
 
Na podstawie art. 12 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15, poz. 1089) w związku z Zarządzeniem Nr 305 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie – w celu wyboru jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 12, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ryn Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:
 
§ 1. w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 12 ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn przy ul. Ratuszowej 2 – parter. Lokal jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Ryn.
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady 
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-08 22:04:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-08 22:04:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-08 22:04:12
Artykuł był wyświetlony: 634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-13 13:20:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 20 listopada 2017r.
 
 
w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 
 
             Na podstawie art. 114 ustawy z 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy   (Dz. U. z 2017r., poz. 15 ze zmianami), w związku z Zarządzeniem Nr 305 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie – w celu wyboru jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym numer 12, informuję  zainteresowanych, że  miejscami przeznaczonymi na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczychi plakatów komitetów wyborczych  są:
 
 - tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn (dotyczy tylko obwieszczeń urzędowych),
- słupy i tablice ogłoszeniowe w Rynie przy ul. M.Kopernika i Placu Wolności,
- tablice ogłoszeniowe w sołectwie Ławki.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
/-/ Józef Karpiński 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-12-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-13 13:20:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-13 13:20:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-13 13:20:37
Artykuł był wyświetlony: 852 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-06 09:28:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r.
 
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 
Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).
 
I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:
1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy:
a) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
b) w której czasowo przebywa (nie dotyczy wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta).
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania. Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.
 
II. Prawo do głosowania korespondencyjnego
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440, z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w 20. dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.
 
Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.
W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.
W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na karty do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.
Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
Po oddaniu głosu karty do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na karty do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na karty do głosowania spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.
Zaklejoną kopertę na karty do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.
Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.
Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów. Termin nadania koperty zwrotnej wyborca może ustalić w trakcie doręczania mu pakietu wyborczego.
Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.
 
Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

III. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części II informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.
Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów. Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dołączony do informacji.
Do wniosku należy dołączyć:
  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dołączony do informacji; kopię aktualnego orzeczenia właściwego
  • organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
  • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa (nie dotyczy wyborów samorządowych).
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-06 09:28:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 09:28:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-06 09:28:43
Artykuł był wyświetlony: 738 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały powiadomienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie, zarządzonych na dzień 11 lutego 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-05 14:57:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały powiadomienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie
o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie, zarządzonych na dzień 11 lutego 2018 r.
 
 
Lp. Nazwa komitetu Pełnomocnik Wyborczy i Finansowy
1. Komitet Wyborczy Wyborców „Ławki Dla Rozwoju” Zbigniew Gołębiewski
2. Komitet Wyborczy Wyborców Dla Dobra Gminy Ryn Danuta Piątek
3. Komitet Wyborczy Wyborców Ławki 2018 Jacek Pożaroszczyk
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-05 14:57:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 09:16:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-06 09:16:35
Artykuł był wyświetlony: 742 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja KW sposób zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do MKW w Rynie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-17 12:38:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE
 
z dnia 15 listopada 2017 r.
 
 
Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 185), podaje się do publicznej wiadomości informację o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie, zarządzonych na dzień 11 lutego 2018 r.
 
1. Prawo zgłaszania kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie mają komitety wyborcze, utworzone dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie, których zawiadomienie o utworzeniu zostało przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie.
2. Zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie do dnia 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn (gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, II piętro, pok. 255) w godzinach urzędowania, tj.
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
3. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 2, mogą być złożone Komisarzowi Wyborczemu przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby (na podstawie pisemnego upoważnienia, bądź jego uwierzytelnionej kopii) lub w inny sposób doręczone Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie (np. pocztą).
W razie wysłania pocztą, o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).
4. Zasady zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz tryb powoływania komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. poz. 783), zmieniona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania (…) (M. P. poz. 1007).
 
Akty prawne dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – http://pkw.gov.pl/, natomiast wzór zgłoszenia - w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn oraz w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, a także na podstronie internetowej Komisarza Wyborczego w Olsztynie – http://olsztyn.kbw.gov.pl/.
 
Komisarz Wyborczy
w Olsztynie
(-) Rafał Malarski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-11-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-17 12:38:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-17 12:41:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-20 13:59:04
Artykuł był wyświetlony: 755 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu