ˆ

Decyzje celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Decyzja B/B.6733.03.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 09:42:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nasz znak:  B/B.6733.03.2017
Ryn, dnia 13.10.2017 r.
 
DECYZJA NR 03/2017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
Na podstawie art. 1 ust.2,art. 50, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4., art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/, po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 11 sierpnia 2017 roku Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, działające przez pełnomocnika Pana Jakuba Słoneckiego;
 
odmawiam ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego:
 
dla inwestycji polegającej na zmianie zagospodarowania terenu obejmującej realizację placu utwardzonego, ścieżki, tarasu widokowego oraz obiektów małej architektury w ramach projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr ewid. 241 położonej w obrębie Orło w gminie Ryn;
 
Uzasadnienie
 
         Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, działające przez pełnomocnika Pana Jakuba Słoneckiego w dniu 04 sierpnia 2017 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej oraz prowadzącej do niej ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”. Inwestycję przewidziano na terenie działki nr ewid. 241 położonej w obrębie Orło w gminie Ryn.
         Wezwaniem z dnia 07.08.2017 r. nałożono na pełnomocnika wnioskodawcy obowiązek uzupełnienia wniosku o poprawiony wniosek z odpowiednim numerem działki oraz o dostarczenie mapy zasadniczej.
         Pełnomocnik wnioskodawcy w dniu 11.08.2017 r. uzupełnił wniosek dostarczając mapę zasadniczą oraz zmieniając wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
         Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), za cel publiczny uznaje się między innymi
 • wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji,
 • wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa.
Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż przedmiotowa inwestycja podlega zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) procedurze uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
 
         O wszczęciu postępowania strony zostały powiadomione zgodnie z w/w ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. wywieszenie przez sołtysa obwieszczenia na tablicy informacyjnej w wsi Orło.
         W dniu 29 sierpnia 2017 r. wnioskodawca dokonał zmiany w przedmiocie inwestycji wskazując, iż przedsięwzięcie ograniczy się do zmiany zagospodarowania terenu obejmującej realizację placu utwardzonego, ścieżki, tarasu widokowego oraz obiektów małej architektury.
         O zmianie w przedmiocie inwestycji strony postepowania zostały powiadomione zgodnie z w/w ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. wywieszenie przez sołtysa obwieszczenia na tablicy informacyjnej w wsi Orło.
Projekt decyzji został sporządzony przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650).
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 09:42:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 09:45:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 09:45:57
Artykuł był wyświetlony: 284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.02.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-18 12:23:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 18.09.2017 r.
 
 
Znak: B/B.6733.02.2017
 
 
DECYZJA NR 02/2017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
         Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 14 lipca 2017 r. (data wpływu 20 lipca 2017 r.) przez
 
P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
działającą przez pełnomocnika
Panią Annę Warżałę
ul. Leśna 34B/4
81-549 Gdynia/
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (uzgodniono 24.08.2017 r.)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 17.08.2017 r., znak: MUW.DG.0702.G-252.2017)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 31.08.2017 r.)
 • Ministrem Środowiska (uzgodniono 25.08.2017 r.)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (wolnostojąca wieża wraz z antenami sektorowymi i radioliniami oraz urządzeniami sterującymi zlokalizowanymi u podstawy wieży)
 
przewidzianej do realizacji:
na części działki nr ewid. 71/2, obręb 13 Skop, w gminie Ryn
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 12:23:04
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 12:23:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-18 12:23:48
Artykuł był wyświetlony: 677 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.01.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-05 10:25:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

DECYZJA NR 01/2017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
                                                                                 
     Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn, zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 lutego 2017 r. złożonego przez
 
Gminę Ryn
ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn
 
działającą przez pełnomocnika Pana Macieja Czepaniewskiego
ul. Królowej Jadwigi 5/10, 11-500 Giżycko
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 23.02.2017 r., znak: WG.6123.47.2016)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 28.02.2017 r., znak: MUW.DG.0702.G-55.2017)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 15.03.2017 r.)
 • Geologiem Wojewódzkim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  (uzgodniono 08.03.2017 r.)
 
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz przydomowymi przepompowniami ścieków
 
przewidzianej do realizacji:
na terenie działek nr ewid. 124/1, 87/1, 87/2, 188, 84/6, 102, 98/1, 99,
obręb Skop, gmina Ryn
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-04-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-05 10:25:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-05 10:26:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-05 10:26:34
Artykuł był wyświetlony: 949 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.CP.10.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-27 09:08:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

DECYZJA NR 07/2016
 
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
                                                                                 
       Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 1579)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 09 grudnia 2016 r. przez
 
Gminę Ryn
działającą przez pełnomocnika, Pana Macieja Czepaniewskiego
prowadzącego działalność pn. PROFIL PROJECT Maciej Czepaniewski
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 27.12.2016 r., znak: WG.6123.421.2016)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 28.12.2016 r., znak: MUW.DG.0702.G-415.2016)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 13.01.2017 r.)
 • Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (postanowienie z dnia 05.01.2017 r., znak: ZS.224.288.2016)
 • Geologiem Wojewódzkim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  (uzgodniono 09.01.2017 r.)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków Kolonia Skop
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. działkach nr ewid. 74, 73/2, 75, 186, 122/1, 81, 71/2, 71/1, 183/1, 70/1, 183/2, 82/15, 82/16, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/14, 115, 7, obręb 13 Skop, w gminie Ryn
...
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-27 09:08:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-27 09:11:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-27 09:11:12
Artykuł był wyświetlony: 1289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.CP.09.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-04 13:43:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

DECYZJA NR 06/2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
                                                                                 
       Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 listopada 2016 r. złożonego przez
 
P4 Sp. z o.o.
działającą przez pełnomocnika Pana Leszka Śmieszalskiego
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
 • Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 19.12.2016 r., znak: WG.6123.407.2016)
 • Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 16.12.2016 r., znak: MUW.DG.0702.G.399.2016)
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 04.01.2017 r.)
 • Geologiem Wojewódzkim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  (uzgodniono 28.12.2016 r.)
 • Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 19.12.2016 r., znak: ZU.4341.120.2016)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej operatora P4
(wolnostojąca wieża wraz z antenami nadawczymi i radioliniami oraz
urządzeniami sterującymi zlokalizowanymi u podstawy wieży)
 
przewidzianego do realizacji:
 
na działce nr ewid. 446, obręb Kronowo, gmina Ryn
...
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-04 13:43:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-04 13:45:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-04 13:45:14
Artykuł był wyświetlony: 1378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.CP.08.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-10 15:47:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

DECYZJA NR 05/2016
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
            Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 16 sierpnia 2016 r. przez
 
Gminę Ryn
działającą przez pełnomocnika, Pana Patrycjusza Krok
prowadzącego działalność pn. INFRECO Patrycjusz Krok
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
- Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 09.09.2016 r., znak: WG.6123.294.2016)
- Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 08.09.2016 r., znak: MUW.DG.0702.G.282.2016)
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 28.09.2016 r.)
- Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (pismo z dnia 
05.10.2016 r. znak: ZS.224.198.2016)
- Geologiem Wojewódzkim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  (uzgodniono 21.09.2016 r.)
- Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 14.09.2016 r., znak: ZU.4341.81.2016)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na: 
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek – Mioduńskie – Ławki Małe, gm. Ryn
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 5/1, 5/2, 5/3, 6, 8/6, 8/22, 9/4, 18, 194/1, 279/1, 280, 298, 299, obręb 06 Ławki, 8/4, 16, 18/1, 18/5, 19/1, 20/1, 20/2, 22, 23, 24, 33/3, 36, 40/2, 40/3, 41, 42, 45/1, 45/2, 46/2, 54/1, 55/9, 55/10, 58, 70/2, 71/1, 72, 73, 74, 76, 81/1, 91, obręb 07 Mioduńskie w gminie Ryn
 
 
 
Obwieszczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2016-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2016-10-10 15:47:49
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-10-10 15:49:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-10-10 15:50:34
Artykuł był wyświetlony: 1833 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.CP.06.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-07-25 15:11:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

          Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 17 maja 2016 r. przez
 
PGE Dystrybucja S.A.
działającą przez pełnomocnika
Pana Jana Tokarskiego
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
-     Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 30.06.2016 r., znak: WG.6123.220.2016)
-     Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (pismo z dnia 21.07.2016 r., znak: ZS.224.142.2016)
-     Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 01.07.2016 r., znak: MUW.DG.0702.G-219.2015)
-     Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 19.07.2016 r.)
-     Geologiem Wojewódzkim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  (uzgodniono 12.07.2016 r.)
-     Zarządem Dróg Powiatowych (postanowienie z dnia 07.07.2016 r., znak: ZU.4341.61.2016)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci energetycznej napowietrznej 15 kV, budowie sieci energetycznej kablowej 15 kV
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 9/4, 18, 5/1, 5/2, obręb 6 Ławki, gmina Ryn
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2016-07-25 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2016-07-25 15:11:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-07-25 15:13:00
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-07-25 15:13:00
Artykuł był wyświetlony: 2075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.CP.04.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-08 10:55:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

      Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 19 lutego 2016 r. przez
 
PGE Dystrybucja S.A.
działającą przez pełnomocnika
Pana Andrzeja Turakiewicza
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
-     Starostą Giżyckim (uzgodniono 17.03.2016 r.)
-     Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (uzgodniono 17.03.2016 r.)
-     Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 24.03.2016 r.)
-     Geologiem Wojewódzkim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  (uzgodniono 17.03.2016 r.)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla inwestycji polegającej na:
budowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną zespołu garaży
 
przewidzianej do realizacji:
na działkach nr ewid. 209/53 i 395, obręb 1 Miasto Ryn, gmina Ryn

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Matyjasek Data wytworzenia informacji: 2016-04-08 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Matyjasek Data wprowadzenia do BIP 2016-04-08 10:55:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-04-08 10:57:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-04-08 12:57:02
Artykuł był wyświetlony: 2426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.CP.03.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-05 13:20:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

        Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 18 stycznia 2016 r. przez
 
Rodzinne Ogrody Działkowe im. „Konrada Wallenroda” działające przez pełnomocnika Pana Leszka Bańkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Budowlanych Leszek Bańkowski
 
po przeprowadzeniu analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
 
po dokonaniu uzgodnień z:
-     Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 21.03.2016 r., znak: WG.6123.74.2016)
-     Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (postanowienie z dnia 16.03.2016 r., znak: MUW.DG.0702.G-70.2015)
-     Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 05.04.2016 r.)
-     Geologiem Wojewódzkim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  (uzgodniono 29.03.2016 r.)
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, przyłączy energetycznych zalicznikowych oraz 4 przepompowni ścieków
 
 
przewidzianego do realizacji: na działkach nr ewid. 379, 357, 376, 10/2, 6, 3, 1, obręb miasto Ryn, gmina Ryn
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Obwieszczenie
 
Postanowienie
 
Postanowienie
 
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Matyjasek Data wytworzenia informacji: 2016-04-05 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Matyjasek Data wprowadzenia do BIP 2016-04-05 13:20:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-04-05 13:23:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-04-05 15:23:31
Artykuł był wyświetlony: 2481 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B-6733.CP.11.2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-10 09:46:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 50-57 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 grudnia 2015 roku Pana Andrzeja Turakiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Projektowe Andrzej Turakiewicz, Osiedle Słoneczne 15, 11-612 Kruklanki - pełnomocnika Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
 
USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
o znaczeniu gminnym
 
dla Inwestora:
PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
 
Lokalizacja inwestycji:
Budowa linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV
 
Lokalizacja inwestycji:
Ryn, gmina Ryn, obręb 01 Miasto Ryn, dz. nr 353, 32/5, 34/22, 34/30
 
Struktura własności działek:
- Skarb Państwa
- Gmina Ryn
- osoby prywatne

Akapit nr 2 - brak tytułu

Obwieszczenie

Akapit nr 3 - brak tytułu

Obwieszczenie

Akapit nr 4 - brak tytułu

Obwieszczenie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Matyjasek Data wytworzenia informacji: 2016-02-10 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Matyjasek Data wprowadzenia do BIP 2016-02-10 09:46:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-02-10 09:47:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-02-10 10:48:14
Artykuł był wyświetlony: 2791 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu