Działalność gospodarcza - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Działalność gospodarcza

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ewidencja Działalności Gospodarczej - procedura załatwiania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-08-24 10:33:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ewidencja Działalności Gospodarczej

1. MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, pokój 35,

2. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek CEIDG 
 
Przedsiębiorca może zarejestrować działalność na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl
 

3. WZORY WNIOSKÓW LUB FORMULARZY:

Wniosek CEIDG
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG

4. OPŁATY:
nie podlega opłacie,

5. SPRAWĘ ZAŁATWIA I UDZIELA WYJAŚNIEŃ:

Grażyna Sławecka– Podinspektor
tel 087 4293965

6. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
niezwłocznie

7. INFORMACJE DODATKOWE:

Adresy ważne dla przedsiębiorców:
- Urząd Skarbowy w Giżycku, ul. Kościuszki 15, tel.087/ 4299348, 087/ 4299351
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Giżycku ul. Królowej Jadwigi 2,
- KRUS Placówka Terenowa w Giżycku ul. Sikorskiego 10,
- Urząd Statystyczny (REGON) ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk,
tel: - 087 629 00 99, lub końcówka 96 /kierownik/,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2009-08-24 10:33:33
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2009-08-24 10:33:33
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2009-08-24 10:33:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-11-15 11:11:08
Artykuł był wyświetlony: 2565 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-08-24 14:35:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UZYSKANIE ZEZWOLEŃ:
 
Kwestie związane ze sprzedażą napojów alkoholowych regulowane są przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownymi uchwałami i zarządzeniami rady miejskiej.

Zgodnie z prawem alkohol można sprzedawać, gdy spełnione są następujące warunki:
• posiadanie ważnego zezwolenia,
• uiszczenie opłat,
• kupowanie alkoholu u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na jego sprzedaż hurtową,
• okazanie przedsiębiorcy (np. właścicielowi hurtowni) zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wymaganej przepisami opłaty,
• posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż alkoholu,
• prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
• zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
• spełnianie przez punkt sprzedaży alkoholu wymogów określonych w uchwałach rady gminy/miasta.

Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez, burmistrza miasta i gminy właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

Warto wiedzieć, że wydawane są trzy różne oddzielne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
• do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na piwo,
• powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.

Przedsiębiorca podający lub sprzedający mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle) z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu jest obowiązany posiadać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 procent.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony:
• nie krótszy niż 4 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
• nie krótszy niż 2 lata — w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).


PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zezwolenie jest wydawane na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Formularze wniosku można ze strony internetowej lub w siedzibie urzędu miasta i gminy.

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
• oznaczenie rodzaju zezwolenia,
• oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników — ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania,
• numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej,
• przedmiot działalności gospodarczej,
• adres punktu sprzedaży,
• adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).


Sam wniosek to jednak za mało przy staraniach o zezwolenie. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
• zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
• akt własności, umowa najmu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych,
• decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
• pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Uzyskanie tego ostatniego dokumentu może przysporzyć wielu kłopotów. Wystarczy bowiem, że w budynku wielorodzinnym, w którym nie ma wspólnoty mieszkaniowej, na sprzedaż alkoholu nie zgodzi się jeden lokator, a wniosek o zezwolenie zostanie odrzucony. Jeżeli budynek jest własnością spółdzielni mieszkaniowej, wówczas zgodę na sprzedaż alkoholu wydaje zarząd.

OPŁATY:

1) Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu przed wydaniem zezwolenia wnoszą na rachunek miasta i gminy opłatę w wysokości:
• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa,
• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
• 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

2) Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:
• 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5 proc. oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
• 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5 proc. do 18 proc. (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
• 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18 proc., jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Podstawą do obliczenia wysokości opłaty jest pisemne oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży składane do dnia 31 stycznia. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie UMiG Ryn Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy/miasta w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

3) Opłata skarbowa
• w wysokości 17 zł — za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (wniosek o wydanie zaświadczenia dostępny jest na stronie UMiG Ryn.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:


Po złożeniu wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi zaświadczeniami i dokumentami należy czekać na uzyskanie opinii Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Zwykle do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku braku zgody na sprzedaż alkoholu przedsiębiorca ma możliwość zaskarżenia decyzji Burmistrza Miasta i Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego — w Olsztynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jeżeli kolejna decyzja jest również negatywna, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skargę wnosi się w terminie 30 dni, za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zezwolenia.

Ostateczną instancją odwoławczą jest Naczelny Sąd Administracyjny.

INNE INFORMACJE:

Wniosek opiniowany jest przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta i Gminy w Rynie.
Sprawy załatwiane są w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój 35, tel. 087 4293965.
W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

ZEZWOLENIE COFA SIĘ W PRZYPADKU:

1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych a w szczególności:
1. sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
2. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14, ust 3 i 4,
2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialne za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

ZEZWOLENIE WYGASA W PRZYPADKU:

• likwidacji punktu sprzedaży,
• upływu terminu ważności zezwolenia,
• zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
• zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2009-08-24 14:35:50
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2009-08-24 14:35:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2009-08-24 14:35:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-11-14 15:22:06
Artykuł był wyświetlony: 2597 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu