ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.02.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-19 10:18:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6733.02.2018                                                                                                       
Ryn, 19.04.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 19.04.2018 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
budowy i rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi nN 0,4 kV, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 404, 83/5, 84/1, 84/16, 96/2, 92/3, obręb 10 Rudówka, gmina Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 128, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie            o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566).
 
 
Miejsce publikacji:
 
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Stara Rudówka – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-04-19 10:18:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-19 10:19:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-19 10:19:02
Artykuł był wyświetlony: 181 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-16 10:50:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  16.04.2018r.
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                                           
                                     
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 roku poz.1875 ze zm.)  zwołuję XLIV Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 25 kwietnia br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.            
 
                                  Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy – za 2017r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości oznaczonej nr 128/23 w Rynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości o nr 31/30 w Rynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 51 w Rynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 17 we wsi Mioduńskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie gminy Ryn oraz określenia sezonu kąpielowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2018r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2018 – 2026.
16. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Ryn – z dnia 15.03.2018r.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.
                                        
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 10:50:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 10:50:44
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 10:50:44
Artykuł był wyświetlony: 418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.01.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-16 08:51:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 13.04.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.01.2018
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
      Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia, że w dniu 13.04.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 310, 293, 280/7, 280/6, 280/3, 280/2, 280/1, 265/1, 263/1, 157 obręb 09 Prażmowo, gmina Ryn.
 
 
       Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 08:51:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 08:51:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 08:51:56
Artykuł był wyświetlony: 436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.03.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-04 10:35:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 04.04.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.03.2018
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia się, że na wniosek z dnia z dnia 29.03.2018 r. (data wpływu 03.04.2018 r.) złożony przez Usługi Inżynierskie „A-D DROGA” Wiesław Urbanowicz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N wraz z budową oświetlenia, przebudową istniejącego przepustu oraz urządzeń odwadniających korpus drogi, przebudową sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz ze światłowodem i przebudową sieci telekomunikacyjnej kablowej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnych 56, 36, 77, 70, 251 obręb 08 Orło, gmina Ryn.
 
           Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
 
           Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-04-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-04-04 10:35:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-04 10:35:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-04 10:35:23
Artykuł był wyświetlony: 1158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: BŚ.6220.8-1.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 11:45:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 03.04.2018 r.
Znak: BŚ.6220.8-1.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, 1566) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 oraz z 2018r. poz. 149).
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
zawiadamia
 
o wszczęciu, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w następujących lokalizacjach: 9+098 – 11+211 na działce nr 41 obręb 01 – Jeziorko; 13+340 – 13+ 960 na działce nr 129 obręb nr 17 Tros, gmina Ryn”
Jednocześnie informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku z prośbą o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego, strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postepowania i mogą zapoznać się z aktami ww. sprawy oraz składać wnioski i wnosić uwagi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 108) w godzinach 8.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz w miejscowościach gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 11:45:20
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-03 11:45:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-03 11:45:28
Artykuł był wyświetlony: 1075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: BGR.7211.1.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-03 10:25:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

BGR.7211.1.2018
Ryn, 30.03.2018r.
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
       Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
zawiadamiam,
o wszczęciu postępowania na wniosek inwestora: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Mirosława Nicewicza, z dnia 16.02.2018 r. (uzupełniony w dniu 23.03.2018 r.), w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „ Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku od km ok. 19+500 do km ok. 21+300 w ramach zadania 2 „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR”.
 
Inwestycja ta będzie realizowana na działkach:
 
1) w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi krajowej nr 59:
 
- jednostka ewidencyjna 280608_4 Ryn – miasto, obręb nr 0001 Miasto Ryn, działki nr: 353, 11/7, 11/4, 11/5, 11/11, 7, 2/2, 351;
- jednostka ewidencyjna 280608_5 Ryn – gmina, obręb nr 0017 Tros, działki nr: 7, 217, 193/3, 193/2;
 
       Informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, pok. nr 126, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.
 
      Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, pok. nr 330, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 13.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Żmijewski Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Żmijewski Data wprowadzenia do BIP 2018-04-03 10:25:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-04 10:36:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-04 10:36:01
Artykuł był wyświetlony: 1156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-28 13:03:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewoda
Warmińsko-Mazurski
Al. Marszałak Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
 
IGR-II.7820.1.13.2018
z dnia 26.03.2018 r.
OBWIESZCZENIE
 
  Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Mirosława Nicewicza, z dnia 16.02.2018 r. (uzupełniony w dniu 23.03.2018 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 59 na odcinku od km ok. 19+500 do km ok. 21+300 w ramach zadania 2 „Opracowanie kompletnej dokumentacja projektowo- kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR”.
 
Inwestycja realizowana będzie na działkach:
1)      w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi krajowej nr 59:
-        jednostka ewidencyjna 280608_4 Ryn- miasto, obręb nr 0001 Miasto Ryn, działki nr: 353, 11/7, 11/4, 11/5, 11/11, 7, 2/2, 351;
-        jednostka ewidencyjna 280608_5 Ryn- gmina, obręb nr 0017 Tros, działki nr: 7, 217, 193/3, 193/2;
 
Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 330.
 
Z-up. Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
Zbigniew Pazerski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-03-28 13:03:55
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-28 13:05:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-28 13:05:11
Artykuł był wyświetlony: 1360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.01.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-28 07:56:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6733.01.2018
Ryn, 28.03.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 28.03.2018 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 310, 293, 280/7, 280/6, 280/3, 280/2, 280/1, 265/1, 263/1, 157 obręb 09 Prażmowo, gmina Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 128, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie            o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566).
 
 
Miejsce publikacji:
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Prażmowo – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-03-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-03-28 07:56:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-28 07:56:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-28 07:56:48
Artykuł był wyświetlony: 1398 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyborze oferty dotyczącej ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia na realizację zadania festiwal kultury średniowiecza „Masuria”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-27 12:33:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, 26.03.2018 r.
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOTYCZĄCEJ OGŁOSZENIA
O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZADANIA: FESTIWAL KULTURY ŚREDNIOWIECZA „MASURIA”
 
 
 
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Gmina Ryn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn    
ul. Ratuszowa 2,  11-520 Ryn
 
2. Przedmiot zamówienia.           
Zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kultury Średniowiecza „Masuria” w dniu 11.08.2018 r.
 
3. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą oraz uzasadnienie wyboru.
 
W wyniku wyboru ofert dotyczących zorganizowania i przeprowadzenia kolejnej edycji Festiwalu Kultury Średniowiecza „Masuria” wybrana została oferta spełniająca wymagania
i warunki przedstawione w ogłoszeniu o zamiarze udzielenia zamówienia:
 
 
PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE
KONSULTACJA I ORGANIZACJA IMPREZ HISTORYCZNYCH
„APIS” mgr Jacek Ordowski
ul. M. Drzymały 1
83 – 140 Gniew
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Emilia Kowalewska Data wytworzenia informacji: 2018-03-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Kowalewska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-27 12:33:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-27 12:33:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-27 13:00:56
Artykuł był wyświetlony: 1439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-22 08:08:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz
Miasta i Gminy Ryn
 Ryn, dnia 22.03.2018 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego działki o numerach geodezyjnych 282, 282/2, 283, 284, 285, 286, 294, 295, 301, 303/2, 277, 280, 281, 160 położonych w obrębie geodezyjnym Szymonka gm. Ryn
 
         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Rynie uchwały nr XLII/309/18 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę nr XXXV/253/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach geodezyjnych 282, 282/2, 283, 284, 285, 286, 294, 295, 301, 303/2, 277, 280, 281, 160 położonych w obrębie geodezyjnym Szymonka gm. Ryn. , której granice określa załącznik do w/w uchwały. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, 11-520 Ryn, ul. Ratuszowa 2, w terminie do dnia 13.04.2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Józef Karpiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 08:08:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 08:08:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-22 08:08:51
Artykuł był wyświetlony: 1470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu