Komórki i kompetencje - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Komórki i kompetencje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komórki i kompetencje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-08-26 12:07:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stanowisko
Imie i nazwisko
Zakres obowiązków
Pokój Nr Telefon / E-mail
Sekretarz Gminy Barbara Kowalska Sprawy powierzone przez Burmistrza bieżące kierowanie pracą Urzędu pełnienie funkcji pełnomocnika wyborczego; 119
87 4293974
 
Skarbnik Gminy Irena Olszewska Nadzór nad komórką finansową (księgowość budżetowa, księgowość, podatkowa, działalność kasy), kontrola wstępna zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dysponowanie środkami pieniężnymi, przygotowywanie uchwał budżetowych i zmian do nich, analiza sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych; 127
87 4293978
 
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Justyna Leonik Księgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (Płatnik), rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa; 118
87 4293977
 
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Agnieszka Kozłowska-Budka Księgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (Płatnik), rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa; 118
87 4293977
 
Stanowisko pracy ds. podatków i opłat Monika Furtak Wymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, kontrola składanych deklaracji podatkowych, przygotowywanie dokumentacji w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń i rat należności podatkowych, 125
87 4293975
Stanowisko pracy ds. podatków i opłat
Krystyna Stackiewicz
Księgowość podatkowa, pobór, egzekucja należności podatkowych, współpraca z sołtysami i rozliczanie wpłat pobieranych przez sołtysów, gospodarka drukami ścisłego zarachowania; 125
87 4293976
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Büttner Zadania wynikające z ustaw o aktach stanu cywilnego, stosunkach Państwa do kościołów, związków wyznaniowych (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą), wpisy akt sporządzonych za granicą do ksiąg polskich; 106
87 4293969
Stanowisko pracy ds. obywatelskich Halina Stańczyk Ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie, urodzenia, małżeństwa, zgony), nadawanie numeracji PESEL, sprawy cudzoziemców, prowadzenie stałego rejestru wyborców (sporządzanie spisów wyborców na potrzeby wyborów), sporządzanie wykazów dzieci na potrzeby oświaty, ewidencja i rejestracja przedpoborowych, przedterminowe zwolnienia z wojska, sprawy żołnierzy rezerwy, zezwolenia na zbiórki publiczne (rozliczanie), zezwolenia na imprezy masowe; 107
87 4293968
Radca Prawny Teresa Dąbrowska Opiniowanie projektów aktów prawnych pod potrzeby Rady Miejskiej, udzielanie porad prawnych pracownikom Urzędu; 115
87 4293960
Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej Bożena Dybała Gromadzenie materiałów pod obrady Rady Miejskiej, protokołowanie obrad komisji, sesji; 115
 87 4293960
Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i dróg gminnych Jan Roszko
Modernizacja i konserwacja dróg gminnych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zarządzanie siecią dróg gminnych. Wydawanie decyzji na budowę zjazdów z dróg gminnych i zezwoleń na umieszczanie reklam na terenie gminny Ryn. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych. Zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi jako szefowi Obrony Cywilnej Gminy, przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju, zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi przy czynnościach związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, opracowywanie struktury organizacyjnej, zakresu obowiązków oraz propozycji składu personalnego jak również zabezpieczenia logistycznego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wykonywanie czynności z zakresu obsługi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przygotowywaniu i koordynacji akcji ratunkowych w przypadkach zagrożeń i awarii oraz usuwania ich skutków, prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu, realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej,
104
 87 4293966
Informatyk Tomasz Alończyk Obsługa sieci teleinformatycznej i poszczególnych komputerów, administrowanie budynkiem, aktualizacja i wprowadzanie danych na stronie internetowej BIP, przygotowywanie samorządowego biuletynu informacyjnego miasta i gminy Ryn 104
87 4293966
Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kancelaryjnych Patrycja Gadomska Zaopatrywanie Urzędu w materiały niezbędne w pracy biurowej i na zewnątrz, obsługa sekretariatu, centrali telefonicznej, kserokopiarki, faksu, wydawanie zaświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym, prowadzenie archiwum zakładowego; 120
 87 4293960
Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, ochrony środowiska Natalia Banul Organizowanie przetargów zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych na usługi i zakupy na potrzeby Urzędu, wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, inwestycje na rzecz ochrony środowiska, kontrola podmiotów w zakresie ochrony środowiska, gospodarka odpadami, współpraca ze Starostwem w sprawie zalesiania gruntów rolnych;  108
 87 4293970
Kierownik Referatu  Gospodarczego i Rozwoju Gminy Andrzej Żmijewski Organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie prac Referatu gospodarczego i rozwoju gminy. Praca w zakresie inwestycji oraz pozyskiwanie środków z zewnątrz, współpraca ze stanowiskiem d.s. zamówień publicznych, współpraca ze służba weterynaryjną, koordynacja jednostek w zakresie statystyki. 108
 87 4293970
Stanowisko pracy ds. promocji i rozwoju Emilia Kowalewska Działalność promocyjno – informacyjna na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, przygotowywanie i popularyzacja informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Gminie Ryn. Współpraca regionalna i zagraniczna, realizacja na poziomie gminy zadań w zakresie integracji z Unią Europejską, działania na rzecz rozwoju współpracy Gminy z zagranicą. Ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie promocji, organizacji imprez i wydarzeń. Redagowanie i prowadzenie internetowej strony miasta. 109  87 4293971
Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego Natalia Bimbir (zestępstwo) Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, przygotowywanie dokumentacji do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy, współpraca z konserwatorem zabytków 128
 87 4293971
Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, oświaty, kultury, sportu i turystyki Wiesława Wachowska Rejestracja, zmiany, wyrejestrowywanie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentacji do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i alkoholi; współpraca z placówkami: kultury, turystyki i stowarzyszeniami sportowymi na terenie miasta i gminy. Organizowanie profilaktyki przeciwalkoholowej, współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlicą socjoterapeutyczną, szkołami i innymi placówkami działającymi w tym zakresie; 103
 87 4293965
Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościami Ewa Pożaroszczyk Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy, obrót nieruchomościami (dzierżawy, sprzedaż, przejęcia na mienie komunalne), nadawanie numeracji nieruchomościom, naliczanie czynszów, egzekucja należności, podział i rozgraniczenia nieruchomości, współpraca z Oddziałem Geodezji w Starostwie, notariuszami; 102
 87 4293964
Stanowisko pracy ds. pracowniczych i mieszkalnictwa Joanna Halicka Zatrudnianie, prowadzenie akt osobowych, bieżące sprawy kadrowe i zwalnianie pracowników (w tym na roboty publiczne i prace interwencyjne), przygotowywanie list płac, stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawy komunalne i mieszkaniowe na terenie miasta i gminy, dodatki mieszkaniowe (przyznawanie, naliczanie); 101
 87 4293962
Konserwator i kierowca Mirosław Bielski - - -
Pracownik gospodarczy Piotr Gryber - - -
Sprzątaczka Joanna Jurewicz - - -
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2008-08-26 12:07:32
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2008-08-26 12:07:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-08-26 12:07:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 09:20:40
Artykuł był wyświetlony: 5853 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu